Siste oppdatering

Kvalitetskontroll av arealplaner Vestfold og Telemark

Kartverket Vestfold og Telemark tilbyr en kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Kartverket, Statsforvalteren og Fylkeskommunen minner om at når planer sendes ut på høring skal sosi-fil av planforslaget sendes til Kartverket. Unntaket er dersom planforslaget går via geosynkronisering.

Oppdaterte høringsdata hos Kartverket sørger for en effektiv saksbehandling hos alle berørte parter.

Kartverket er ikke høringspart, men bistår Statsforvalter/ fylkeskommune med den tekniske kontrollen og tilretteleggingen.

Før planen sendes må kommunen:

  • utføre visuell kontroll av plankart og SOSI-fil. Filene som oversendes må være identiske med det plankart som legges ut til offentlig ettersyn
  • Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen. Kartverket melder eventuelle behov for rettinger tilbake til kommunen.
  • Retting gjøres av kommunen før ny oversending til Kartverket
  • Feilfritt digitalt plankart blir tilgjengelig for høringspartenes saksbehandlere

Mer om standardisering (geonorge.no)

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen under.

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del
XPPT