Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder fylkesgeodataplanen kan sendes til:

geodataplan.trf@kartverket.no

Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylket, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene. 

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylket 2021-2024 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 19.10.2020.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Fylkesgeodatautvalget i Troms og Finnmark vil ha følgende satsningsområder i planperioden

Plandata

 • Sørge for at årsversjoner av de kommunale plandatabasene leveres Kartverket med tanke på tilgjengeliggjøring i nasjonale portaler
 • Innføre geosynkronisering av plandata for minst 50% av kommunene i fylket i løpet av 2021 og for samtlige kommuner i 2023
 • Sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket. Videre at de gjøres tilgjengelig i regional høringsbase

Temadata

 • Sørge for at alle temadata distribueres via Geonorge
 • Sørge for at 50% av kommunene i fylket tar stilling til bruk av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2021. I 2022 er målet at alle kommunen har valgt DOK
 • Innsamling og forvaltning av lokale data for tur- og friluftsruter

Matrikkel

 • Iverksette kvalitetshevingsprosjekt for kommunene for å sikre at bygg og eiendom registreres korrekt i eiendomsregisteret matrikkelen
 • Sikre fullstendig vegadressering for boliger og 95% av fritidsboliger innen 2022

Felles kartdatabase (FKB)

 • Innføre direkte oppdatering (SFKB) av FKB-data i samtlige kommuner i 2021 og sørge for at alle FKB-data distribueres via Geonorge
 • Sikre at nye flybilder i Geovekst-prosjekt kan utnyttes med tanke på IR-bilder og ajourhold av terrengmodell
 • Etablere havnedata i tråd med ny, gjeldende standard/spesifikasjon

Kompetanse

 • Økt satsing på kompetanse innen arbeidsoppgaver relatert til geodata etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven

Kommunesamarbeid

 • Formidle samarbeid mellom kommuner som en effektiv og samfunnsnyttig arbeidsform i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert, og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del