Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan Troms og Finnmark

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylkene Troms og Finnmark. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylkene. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylkene for de neste 4 årene.

Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylkene, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylkene, og føringer gitt fra myndighetene.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylkene 2024-2027 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 3.11.2023.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Overordnete fylkesspesifikke tiltak

 • Samarbeidet ønsker å påvirke til økt satsing på kompetanse innen geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven gjennom tilpassa studietilbud i landsdelen
 • Samarbeidet ønsker å påvirke til økt samarbeid mellom kommuner for å etablere effektive og samfunnsnyttige arbeidsformer i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven
 • Holde oss orientert om aktiviteter i den nasjonale geodatastrategien og være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Plan- og temadata

 • Sørge for at alle kommuner kontinuerlig forvalter planregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Innføre geosynkronisering av plandata for samtlige kommuner i fylkene innen utgangen av 2024 (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for at alle kommunene i fylkene har et bevisst forhold til bruk av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og registrerer sin bruk
 • Bringe frem kunnskap om temadata som er relatert til klimatilpasning
 • Påvirke beslutningstakere med tanke på betydningen av å få etablert marine grunnkart i kystsonen i Troms og Finnmark

Matrikkel

 • Imøtekomme det økte fokuset på matrikkelen sin rolle som nasjonal fellesløsning ved å sikre korrekt og fullstendig datakvalitet for bygninger i matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Iverksette kvalitetshevingsprosjekt i kommunene for å sikre at matrikkelenheter registreres korrekt i eiendomsregisteret matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sikre fullstendig adressering for boliger og fritidsboliger innen utgangen av 2025 (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)

Felles kartdatabase (FKB)

 • Etablere detaljerte kartleggingsprosjekt i tråd med partenes behov, også når det gjelder laserdata og historiske ortofoto i fylket (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • En større andel av endringer i kartet som gjelder bygg, anlegg, jordbruk og infrastruktur bør leveres i nasjonal base via SFKB gjennom kontinuerlig vedlikehold (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi).

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 • Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 • En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format. Den viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt..

Del
XPPT