Siste oppdatering

Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylket, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene. 

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylket 2022-2025 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 22.10.2021.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Fylkesgeodatautvalget i Troms og Finnmark vil ha følgende satsningsområder i planperioden

Kompetanse

 • Økt satsing på kompetanse innen geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven gjennom tilpassa studietilbud i landsdelen.

Kommunesamarbeid

 • Formidle og informere om samarbeid mellom kommuner som en effektiv og samfunnsnyttig arbeidsform i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven.

Plandata

 • Sørge for at alle kommuner forvalter plandataregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven.
 • Innføre geosynkronisering av plandata for minst 60% av kommunene i fylket i løpet av 2022 og for samtlige kommuner i 2023.
 • Sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase.

Temadata

 • Sørge for at alle temadata distribueres via Geonorge.
 • Sørge for at alle kommunene i fylket tar stilling til bruk av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2022.
 • Sørge for forvaltning og distribusjon av tur- og friluftsruter iht. spesifikasjoner.

Matrikkel

 • Iverksette kvalitetshevingsprosjekt for kommunene for å sikre at bygg og eiendom registreres korrekt i eiendomsregisteret matrikkelen.
 • Sikre fullstendig vegadressering for boliger og 95% av fritidsboliger innen 2022.

Felles kartdatabase (FKB)

 • Innføre direkte oppdatering (SFKB) av FKB-data i samtlige kommuner i 2022 og sørge for at alle FKB-data distribueres via Geonorge.
 • Etablere ortofotoprosjekt basert på historiske flybilde-serier i fylket.
 • Etablere havnedata i tråd med ny, gjeldende standard/spesifikasjon.

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert, og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Del