Siste oppdatering

Geometrikontroller

Ved kontroll av SOSI-filer i SOSI-kontroll er det viktig å være klar over at selv om SOSI-kontroll gir deg feilfri rapport, er det ikke sikkert at datasettet er uten feil.

SOSI-kontroll kontrollerer først og fremst egenskapsfeil opp mot spesifikasjonene, og har noen få geometrikontroller som avdekker relativt grove feil. SOSI-kontroll vil altså ikke avdekke alle geometrifeil. Ved bruk av tjenester som tilbyr geosynkronisering kan restfeil gi stans i overføring mellom tilbyder og abonnent. Det er derfor viktig at det utføres geometrikontroller i tillegg til SOSI-kontroll.

Nedenfor finner du veiledning på hvordan geometrikontrollene i SOSI-vis skal benyttes. Kjør disse i tillegg til SOSI-kontroll. Når du har kjørt kontroll vil feil bli vist grafisk med symboler og farge på skjermen. Hvis du vil bla gjennom feilmeldingene kan du se disse i ei liste ved å velge Vis/Arbeidsliste. Når du klikker på skjermen vil kursor markere gruppen med feilen. Gjenta kontrollene, også SOSI-kontroll, og feilrett til du ikke lenger får feilmeldinger.

I SOSI-vis er det ikke gitt anledning til å gjøre endringer i SOSI-fila. Feilretting av fila må du derfor gjøre i programvaren du vanligvis benytter til vektordataforvaltning.

KP konsistenssjekk

KP konsistenssjekk kontrollerer om topologien i fila er hengt sammen på riktig måte. Linjer som danner en flateavgrensning, eller som skal henge sammen med et knutepunkt (KP 1). Hvis kontrollen gir varsel om feil vil knutepunktet gis et nummer. Nummeret vil antyde hvilken type feil det er snakk om. Knutepunkt med feil vil bli vist grafisk med rød farge. Typiske feil er at linjenes endepunkter ikke har eksakt samme koordinat. Dette skaper gap som gir feilmelding. Andre typiske feil er at KP 1 eller KP 999 ligger midt på et linjestykke. KP 1 skal bare finnes der to linjer knyttes sammen, og KP 999 skal bare finnes på endepunktet til en linje.

Knutepunktnummer

Dette feltet brukes til å oppgi verdien til SOSI-navnet ...KP. Standard er at verdien settes til 1, men her gis det mulighet til å gi knutepunktet andre verdier. Lovlige KP-verdier er fra 1 til 999. Serien fra 990 til 999 brukes for å merke ulike typer feil eller spesielle tilfeller (se tabellen under).

Det er nummeret som er satt her som brukes til merking av knutepunkt ved all knutepunktsberegning / konnektering.

Det er laget ulike typer KP for å skille på KP feil i topologien.

Knutepunktnummer
KP-verdi (kode) Type (feil)
900 Konnektert punkt.
992 Merking av doble punkt i gruppe: to påfølgende punkt med like koordinater.
993 Feil punktinformasjon (ikke lik PINFO i Kp).
994 Feil Z-verdi.
995 Korte (små) datagrupper.
996 Skjæring mellom linjer i nærheten av Kp, småpolygon.
997 Parallelle linjer ut fra Kp.
998 Vanlig konsistensfeil - løs ende.
999 Lovlig ende.


NB! Kodene 990-998 skal ikke være benyttet på en SOSI-fil som distribueres, kun for intern bruk.

Alle lovlige løse ender skal ha …KP 999 (typisk juridiske linjer). Andre lovlige skal ha …KP 1, mens verdier fra 990 til 998 benyttes for å vise ulike typer feil.

Juridiske linjer

Juridiske linjer i plan lever et nokså selvstendig liv, men avsluttes i plangrensen med KP 999.

Hvis juridisk linje skal følge formålsgrense, hensynsonegrense eller plangrense skal denne ha knekkpunkt på samme sted som linja den er parallell med. Juridiske linjer skal med andre ord ha identisk forløp som linjen den skal være parallell med. Dette er et gjennomgående prinsipp i alle plandata og gjelder parallelle linjer generelt.

Der juridisk linje krysser formålsgrense (eller hensynssonegrense) skal det ikke nødvendigvis være knekkpunkt med mindre den endrer retning akkurat der den krysser linja.

Når det gjelder juridiske linjer og hensynsonegrenser så lever de i utgangspunktet uavhengig av hverandre, med mindre intensjonen er at de skal være parallelle.

Juridiske linjer med samme kodeverdi henges sammen med KP 1. De startes og avsluttes med KP 999. I plan vil det finnes juridiske linjer med mange ulike kodeverdier og når alle skal leve uavhengige liv blir det rett og slett spaghettidata (om disse henges sammen med KP 1 er ikke det en alvorlig feil). Kartverket kjører ikke KP-sjekk på juridiske linjer av denne grunn.

SOSI-formatet krever i utgangspunktet at linjer med samme objekttype skal splittes med KP der de krysser, men denne regelen kan man ikke alltid bruke i hensynssonedata. Hvis man er uheldig og fjerner eller mister flatene fra en slik plan, vil det være vanskelig, for ikke å si umulig å danne flater på nytt slik de er vedtatt i plan. Hvis man mister flatene og benytter denne regelen vil man kunne lage flateavgrensninger som ikke stemmer med vedtatt plan. Noen programvaresystemer håndterer problemstillingen med flere overlappende flater, men ikke alle. Man må i så fall plukke linjer til flaten manuelt. Av denne grunn er det tillatt med multiple overlappende hensynssoneflater.

På formålsnivå blir dette annerledes. Der skal det ikke finnes overlappende flater. Her må alle flater ligge i ett nivå, og det er ikke tillatt med kryssende formålslinjer.

KP-konsistensjekk på alt annet enn juridiske linjer kjøres lagvis, det vil si flateobjekt og tilhørende grenselinje. SOSI-vis har innebygd en utvalgsfil som gir mulighet til å velge lagvis. Trykk "U U" fra tastaturet og du får en liste over flateobjekter i kommuneplan og reguleringsplan. Utvalget i ett lag vil fungere både for nye og gamle planer. Det har ingen betydning hvilken rekkefølgen man kontrollerer lagene. Alle lag i fila sjekkes. Knutepunkt med rød farge har feil. Se figur ovenfor for feiltype.

Bruk «List» for å finne lagene i fila slik: Velg List/Objekttype.

Typiske lag for reguleringsplan f.eks: PLAN_Rp_Område, PLAN_Rp_Formål, PLAN_Rp_AngittHensyn, eller PLAN_Rp_Sikring.

Kontroll av kryssende linjer

Kontrollen kjøres på hele fila. Kryss av følgende i menyen «Kontroll/Kryssende linjer»:

Skjermdump fra SOSI-kontroll som viser sjekk av kryssende linsjer
KRYSSENDE LINJER: Skjermdump som viser valgene dine i kontroll av kryssende linjer. Ill: Kartverket.

Når kontrollen kjøres på hele fila vil den gi mange kryssende linjer, men bare egenkryssinger kan være direkte feil i denne kontrollen. Egenkryssing av juridisk linje behøver ikke å være feil hvis linjene skal ha forskjellig kodeverdi.

Parallelle grupper fra KP sjekkes av SOSI-kontroll.

Buetangentsjekk

Buetangentfeil var et tilbakevendende problem for en tid tilbake. Feilen ble dannet av programvareløsningene fordi sosi-fila og programvare var satt opp med ulik oppløsning. Hvis fila ble laget med ..ENHET 0,001, det vil si millimeternøyaktighet og programvaren er satt opp med centimetersnøyaktighet ble det skapt feil i vektorfila når den ble importert. Buetangenter ble satt til nærmeste centimeter og traff ikke nødvendigvis knutepunktet i linjen ved enden.

Denne feilen skal ikke lenger kunne være et problem, siden NPAD nå krever at plandata skal ha centimetersnøyaktighet (..ENHET 0,01). Plandata fra enkelte programleverandører fikk gjerne denne feilen i andre system.

Denne kontrollen blir ikke lenger utført av Kartverket.

SOSI-kontroll

Andre feil som måtte finnes i fila skal fanges opp av SOSI-kontroll.

Del
XPPT