Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.8 NN2000-prosjekter

Beskrivelse av gjennomføring av et NN2000-prosjekt finnes i en egen brukerhåndbok for innføring av NN2000.
Se informasjon på Kartverkets nettside om NN2000 ( håndbok-scroll nederst på siden).

3.8.1 Kostnadsgrupper

3.8.1.1 Administrasjon og prosjektledelse

Prosjektadministrasjon er å lede prosjektet, sette bort arbeid til eventuelle eksterne konsulenter, sørge for framdrift etter planen og følge opp økonomien i prosjektet. Prosjektadministrasjon er normalt en oppgave for Kartverket.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 15%
 • Energi Norge: 10 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 22 %
 • Kartverket: 33 %
 • Telenor: 10 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 10 %

3.8.1.2 Analyse av grunnlag, utarbeidelse av måleplan

Analyse av ellipsoidiske høyder i Landsnettet, avklare behov for ekstra GNSS-målinger, beregning av nye høyder i Landsnettet og eventuelt andre fellespunkt.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 13%
 • Energi Norge: 6 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 30 %
 • Kartverket: 37 %
 • Telenor: 6 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.8.1.3 Synfaring og rydding av landsnettspunkt

Synfare alle punkt som skal måles og eventuell foreta rydding av punktene. Dette skal gjøres i god tid før måling skal gjennomføres.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 13%
 • Energi Norge: 6 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 30 %
 • Kartverket: 37 %
 • Telenor: 6 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.8.1.4 Måling av punkter/ekstra vektorer

Gjennomføre GNSS-målingene.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 10%
 • Energi Norge: 6 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 37 %
 • Kartverket: 34 %
 • Telenor: 6 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 7 %

3.8.1.5 Oppdatering av HREF-modellen

Levere ny oppdatert HREF-modell og produksjon av ny transformasjonsmodell.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

Kartverket dekker 100 %

3.8.1.6 Transformasjon av eksisterende FKB-data

Denne kostnadsgruppen dekker transformasjon av eksisterende FKB-data.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 13 %
 • Energi Norge: 6 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 36 %
 • Kartverket: 31 %
 • Telenor: 6 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.8.1.7 Transformasjon og generering av høydekurver

 • Konstruerte 1-meterskurver med større avvik mellom NN1954 og NN2000 på ±5 (eventuelt 10) cm: Punktene transformeres, det etableres en terrengmodell og genereres nye høydekurver med hele meterverdier i NN2000. Dette gjøres kun der det ikke planlegges laserskanning i nær framtid.
 • Genererte 1-meterskurver fra laserskanning: LAS-dataene transformeres (grunnlaget), det produseres nye XYZ-filer og genereres nye høydekurver med hele meterverdier.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

 • Statens vegvesen: 18 %
 • Energi Norge: 6 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 36 %
 • Kartverket: 26 %
 • Telenor: 6 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 8 %

3.8.1.8 Transformasjon av andre høydebærende geodata

Dette gjelder transformasjon av f.eks plandata, temadata og VA-data.

Anbefalt kostnadsdeling mellom partene:

KS (kommunesektorens organisasjon) dekker 100%

3.8.1.9 Kostnadsfordeling mellom kommunene i fellesprosjekter på tvers av kommunegrenser

Kostnadsfordeling 
KostnadsgruppeFordeling
Administrasjon og prosjektledelse 50 % AC-areal, 50% BID
Analyse av grunnlag, utarbeidelse av måleplan 50 % AC-areal, 50% BID
Synfaring og rydding av landsnettpunkt Kommunen tar sin andel av punkt i egen kommune
Måling av ekstra vektorer 50 % AC-areal, 50% BID
Transformasjon av eksisterende FKB-data (Geovekst-data) 50 % AC-areal, 50% BID
Transformasjon og generering av eksisterende høydekurver og laserdata Fordeles etter areal med detaljert høyde
Transformasjon av andre høydebærende data
(V/A-data og annet)
Kommunen tar sin andel av transformasjon av data i egen kommune

 Tilsvarende fordeling benyttes for E-parten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen