Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.3 Egeninnsats

Egeninnsats eller kjøp av tjenester er i prinsippet likeverdige som innsatsfaktorer i Geovekst-prosjekter. Egeninnsats skal være avtalt på forhånd i etableringsavtalen.

Egeninnsatsen skal være kvalifisert og skal dokumenteres skriftlig. Produkter levert ved egeninnsats skal ha samme krav til dokumentasjon og kvalitetssikring som ved eksternt kjøp.

Egeninnsats bør i størst mulig grad baseres på enhetspriser. Enhetspriser skal fortrinnsvis være konkurransedyktige.

Egeninnsats som er timebasert, honoreres med en timesats vedtatt av Geovekst-forum.
Timesatsen beregnes heretter på grunnlag av «Konsumprisindeks for varer og tjenester etter leveringssektor»(desember 2015=100). Den iverksettes fra og med 1. januar etterfølgende år. Timesatsen beregnet på grunnlag av indeksen per juni 2005 er satt til kr. 400,-. Timesatsen rundes av oppover til nærmeste hele 10-krone.

Enhetspriser (gjeldende timesatser) for 2020 (pdf).

Forsinkelser som skyldes leverandøren av egeninnsats, skal normalt være gjenstand for konvensjonalbot tilsvarende opplegget som gjelder for eksterne leverandører. Dette er 2 % per uke i inntil 10 uker. Beregningsgrunnlaget er summen av partens egeninnsats. Beløpet skal legges inn som reduksjon av partens egeninnsats i prosjektet. Dette vil derved redusere andre parters kostnader i prosjektet.

Til toppen