Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.1 Innledning

Dokumentet inneholder kostnadsdelingsnorm for ulike Geovekst-prosjekt.

De sentrale partene har som målsetting å få etablert og vedlikeholdt FKB-databaser med omforent FKB-standard for hele landet. Dette gjenspeiles i “heldekkende” geodataplaner som etableres for hvert fylke. Et vesentlig poeng med Geovekst-samarbeidet er at alle parter deltar i alle prosjekter og blir rettighetshaver til hele datatilfanget.

Konsekvensen av dette er at enkelte parter vil oppleve å bli med på kartleggingsprosjekter hvor nytte-/kostnadsfaktoren er liten. På den andre siden vil parten oppleve en høy nytte-/kostnadsfaktor i prosjekter hvor parten har stor interesse. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom kostnadsdelingsnormen. I spesielle tilfeller kan det likevel være naturlig å fravike normen for å få med alle parter.

For å oppnå at partene ønsker å delta i prosjektene, er prosjektutformingen viktig. Et prosjekt må utformes slik at alle parter ser nytten med prosjektet. Dette betyr konkret at det bør søkes å få dekket både “infrastrukturområder” og landbruksområder i samme prosjekt, for eksempel ved at en utvider prosjekter som går langs veger. Ellers er det viktig at en legger opp prosjektene slik at en unngår dobbel kartlegging.

Det er Geovekst-forums ønske at kostnadsdelingsnormen skal gi grunnlag for "rettferdig" kostnadsdeling mellom partene og liten forskjell mellom prosjekter i ulike deler av landet.

Likevel er det grunn til å understreke at det ikke er mulig å utarbeide én kostnadsdelingsnorm som er dekkende for enhver situasjon i hele landet. I prosjekter der utforming og innhold avviker i forhold til prinsipper beskrevet i Geovekst-dokumentene, vil ikke normen kunne anvendes uten spesielle tilpasninger, men den bør være et godt utgangspunkt for forhandlinger og gi grunnlag for en ryddig prosess.

Til toppen