Ordliste

API
Et API fungerer som en dør til et system som matrikkelen, og tillater andre systemer å be om informasjon. Forespørselen må være i et spesifikt format for at APIet skal forstå den. Kartverket støtter formater som REST, SOAP, WMS og WFS.
Aktsomhetskart
Aktsomhetskart viser områder der det kan være fare for flom eller skred og hvor reell fare må utredes nøyere.
FGU
Forkortelse for fylkesgeodatautvalg. Utvalget finnes i alle Regioner/ fylker og er styringsorgan for Norge digitalt-arbeidet i hver region/ fylke.
PTU
Forkortelse for plan- og temadatautvalget. PTU er opprettet i nær alle regioner/ fylker som del av Norge digitalt-arbeidet. Det er et underutvalg til fylkesgeodatautvalget i tilhørende region/ fylke. PTU rapporterer til fylkesgeodatautvalget.
ND
Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter med ansvar for å skaffe geografiske data og / eller er brukere av stedfestet informasjon.
Luftspenn
Ledninger, kabler eller vaiere strukket mellom to faste punkter.
Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)
Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket. Les mer om NRL: https://kartverket.no/geodataarbeid/nasjonalt-register-over-luftfartshindre
SOSI
Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Den nasjonale standarden for digitale geografiske data. SOSI er også det offisielle norske standardformatet for utveksling av geografisk informasjon i Norge.
Ortofoto
Et ortofoto er et fotografi tatt fra fly eller satellitt. Bildet er georeferert, det vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.
Referansepunkt
Punkt med kjent verdi som blir brukt som utgangspunkt for målinger.
API
Kontaktpunkt (grensesnitt) mot database eller anna datakjelde som kan brukast til å hente ut og vise utvalde data. Forkorting for Application Programming Interface (programmeringsgrensesnitt). Kartverket har ulike typar API, mellom anna REST, SOAP, WMS og WFS.
Vektordata
Geografiske data som viser geografien i form av punkt, linjer og flater. Utviklaren bestemmer sjølv korleis dataa skal teiknast opp og kan på denne måten tilpasse kartografien nøyaktig slik ho vil.
Rasterdata
Geografiske data i bildeform.
Middel høyvann
Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år.
DOK
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) beskrives i plan- og bygningslovens paragraf 2-1 og kart- og planforskriften og skal være er en samling geografiske kvalitetsdata, såkalt offentlige autoritative data. Disse skal være valgt ut og tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige behovene som følger av plan- og bygningsloven. Det er kommunene i samarbeid med staten som skal utarbeide et kartgrunnlag av denne typen.
FDV
FDV (forvaltning, drift og vedlikehold). Alle kommunene som er med i Norge digitalt har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtaler). Det betyr at de har forpliktet seg til å ajourholde de detaljerte kartdataene gjennom rapportering av endringer, det vil si et administrativt vedlikehold.
Plandata
Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner).
Matrikkelen
Norges nasjonale eiendomsregister. Det inneholder en kommunevis oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket har ansvar for og drifter matrikkelen, men det er kommunenes ansvar å legge eiendomsinformasjon inn i registeret.
NN2000
NN2000 er Norges høydesystem som ble innført gradvis i perioden 2011-2018. Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger.
Apostille
En apostille er en påtegning og et stempel som settes på et dokument som skal brukes i et annet land, for å bekrefte at underskriftene på dokumentet er ekte. En slik legalisering er nødvendig ved tinglysing av dokumenter som er underskrevet av utenlandske foretak, og på skjøter, pantedokumenter og fullmakter som er bevitnet av en utenlandsk notarius publicus.
AR5
AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett og den beste kilden til informasjon om landets arealressurser. Datasettet deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold.
Arealoverføring
Arealoverføring er et begrep som beskriver areal som overføres mellom tilgrensende matrikkelenheter uten at arealet først skilles ut som egen matrikkelenhet. Kommunen behandler saker om arealoverføring og sender melding til tinglysing sammen med nødvendige vedlegg.
Attestgebyr
Gebyret på 240 kroner som du betaler for å bestille en grunnboksutskrift, også kalt panteattest, blir av noen omtalt som attestgebyr. Se fullstendig liste over priser for tinglysing og bestillinger
Barmarksløype
Tradisjonelt kjørespor/traktorveg i utmark hvor motorisert ferdsel på barmark er tillatt for allmennheten, etter forskrift gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
Borettslagsandel
En borettslagsandel er en eierposisjon i et borettslag med en enerett til å bruke den boligen som andelen er knyttet til. Andelsnummeret er sammen med organisasjonsnummeret til borettslaget registerbetegnelsen til en borettslagsandel i grunnboken.
Buegrad
Enhet ved måling av sirkelbue. Ved en buegrad er vinkelen mellom vinkelbena i sirkelbuen 1 grad. En sirkel deles inn i 360 grader (360°), så en buegrad er 1/360 av en sirkels omkrets.
Adressetilleggsnamn
Tilleggsnamn til adressa for eit gardsbruk. Den som eig eigedomen kan krevje at den offisielle adressa også skal omfatte bruksnamnet på garden dersom namnet fell språkleg og geografisk saman med eit nedarva stadnamn.
Anke
En anke er et annet ord for en klage på en dom eller annen type beslutning. Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett av alle som har rettslig interesse i å få overprøvd avgjørelsen.
dokumentavgift
Avgifta er 2,5 prosent av eigedomen sin marknadsverdi på tinglysingstidspunktet
Norge digitalt
Norge digitalt er et samarbeid mellom virksomheter med ansvar for å skaffe geografiske data og / eller er brukere av stedfestet informasjon.
BGU
Forkortelse for basis(geo)data-utvalg. BGU er opprettet i nær alle regioner/ fylker som del av Norge digitalt-arbeidet. Det er et underutvalg til fylkesgeodatautvalget i tilhørende region/ fylke. BGU rapporterer til fylkesgeodatautvalget.
Endemaster
Master som holder kablene på hver side av et luftspenn.
Vertikalbilder
Bilde tatt med spesialkamera som er montert i fly og tas tilnærmet loddrett ned mot bakken. Overlappende vertikalbilder benyttes til produksjon av kart og er i tillegg utgangspunkt for ortofoto.
Primærfaktor
Primærfaktor er et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Også kalt skardbybde. Et fjells primærfaktor er høydeforskjellen fra toppen ned til det høyeste skar som fører til et høyere fjell.
WMS
Web Map Service – eit API som viser kartutsnitt i form av rasterfiler (PNG eller JPEG). WMS-API-a til Kartverket gir tilgang til ei rekkje datasett med grunnkart og tematiske kart.
WFS
Web Feature Service - eit API som viser kartutsnitt i form av vektordata. WFS-API-a til Kartverket gir tilgang til ei rekkje datasett med grunnkart og tematiske kart.
Sjøkartnull
Nullnivået i sjøkartene. Dybder i sjøkartene har sjøkartnull som referansenivå. Sjøkartnull ligger så lavt at vannstanden sjelden er lavere, slik at båter ikke går på grunn.
Tidevann
Endringer i vannstanden som skyldes variasjoner i tiltrekkingskreftene fra månen og sola.
Vannstand
Høyden av vannflata på ett bestemt sted på et gitt tidspunkt. Havets vannstand påvirkes av tidevann og været (vind, lufttrykk, m.m.).
SFKB
Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data.
FKB
FKB (Felles kartdatabase) er en samling datasett med de mest detaljerte kartdataene, skaffet til veie gjennom et spleiselag mellom staten, kommunene, energiverkene og Telenor. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset bruk i målestokk 1:500 til 1:30 000.
Geovekst
Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Samarbeidet startet i 1992.
Temadata
Temadata er data om ulike fagområder som naturressurser, befolkning, miljøtilstand og kulturminner, og forvaltes av en rekke ulike etater. Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.
Matrikkelbøker
Matrikkelbøker er et register over alle grunneiendommer, all festegrunn og annet som er registrert som egne enheter hos tinglysingsmyndigheten på stedet. Foruten den offisielle registerbetegnelse for enhetene, skal registeret inneholde data om disse som er viktig for offentlig planlegging og administrasjon, herunder offisielle bygningsnummer og adresser. Opplysninger skal registreres og formidles på en mest mulig hensiktsmessig måte. Matrikkelen skal i tillegg til matrikkelboka bestå av et matrikkelkart som er fullt integrert med annen informasjon.
Arrest
Arrest er en midlertidig sikring av et pengekrav. Begjæring om arrest fremmes for tingretten som tar beslutning i form av en kjennelse. En tinglyst arrest har rettsvern i 2 år, jf. tinglysingsloven § 30. Når fristen er utløpt kan tinglysingsmyndigheten slette heftelsen av eget tiltak (ex officio). Før dette tidspunktet kan arrester slettes fra grunnboken på begjæring fra saksøker eller prosessfullmektig, eller ved fremleggelse av kjennelse fra tingretten om opphevelse av arresten, jf. tvisteloven § 33-9.
Avsetningsforretning
Avsetning er en tidligere betegnelse på utlegg som kreditor kan få i kraft av en ikke-rettskraftig dom. Begrepet er avskaffet, men regelen er opprettholdt i tvangsloven § 4-12. Avsetningsforretninger kan slettes fra grunnboken etter de samme reglene som utleggsforretninger.
Beslagsforbud
Et beslagsforbud er et forbud mot å ta dekning i et formuesgode som tilhører skyldneren. Beslagsforbud kan bestemmes av en gavegiver eller ved et testament.
Binær
Det binære tallsystemet representerer numeriske verdier ved å bruke to symboler, som oftest sifrene 0 og 1.
Blankoskjøte
Et åpent skjøte, også kalt blankoskjøte, er et skjøte hvor noen felter står åpne for senere utfylling og tinglysing. En kjøper som får et utinglyst blankoskjøte har ikke rettsvern for sitt eierskap og er derfor ikke vernet mot selgers eventuelle kreditorer. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at eierskapet går tapt. Bruk av blankoskjøter blir derfor frarådet.
Bruksnummer
Bruksnummer er en del av eiendomsbetegnelsen til en fast eiendom. Eiendommer får tildelt gårds- og bruksnummer av kommunen, også kalt matrikkelnummer, og sammen med kommunenummeret utgjør dette eiendommens unike identitetsnummer. Noen matrikkelenheter får i tillegg et festenummer (fnr) og/eller seksjonsnummer (snr).
Brakkvann
Sjøvann med saltholdighet mellom ca. 0,5 og 17,0 ‰.
Beslutning om hefte
I forbindelse med en straffesak, kan retten treffe en beslutning om hefte etter straffeprosessloven § 217. En slik beslutning kan treffes for å sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning.
Altimeter
Høydemåler, instrument til å måle høyden over et bestemt nivå.
Amfidromisk punkt
Et punkt uten tidevann. Et slikt punkt finnes sørvest for Egersund
Anleggseiendom
Anleggseiendom er navnet på en matrikkelenhetstype som kan opprettes i eiendomsregisteret matrikkelen. En anleggseiendom defineres som en bygning eller konstruksjon, eller et avgrenset fysisk volum som er tillatt utbygd, og som er utskilt med eget gårds- og bruksnummer. Fast anlegg på eierløs sjøgrunn eller i eierløs undergrunn kan også opprettes som anleggseiendom.
Apogeum
Det punktet i månens eller en jordsatellitts bane som ligger lengst borte fra jorda. Motsatt av perigeum.
Abandonering
Begrepet abandonering betyr å gi fra seg eller å oppgi noe, og brukes om de tilfellene et konkursbo oppgir beslaget av en eiendom eller rettighet, jf. konkursloven § 117 b.
XPPT