Siste oppdatering

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

Matrikkelforskriften § 40 åpner for å gjennomføre oppmålingsforretning uten at det er fysisk oppmøte i marka. Regelverket gir mulighet for tilpasning av saksbehandlingen. Praktiske muligheter er viktig å tenke gjennom når vi har stadig endret smittetrykk og nye regler for korona og omikron.

Sakene som kan utføres uten oppmøte i marka er:

a. uteareal til eierseksjon entydig fastsatt med koordinater

b. matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

c. registrering av uregistrert jordsameie

d. omgjøring av festegrunn til grunneiendom eller fradeling av hel teig, når grensene er tilfredsstillende merket og koordinatbestemt i tidligere oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning

e. matrikulering av ny grunneiendom eller ny festegrunn, med areal mindre enn 30 m2 og som opprettes i samsvar med matrikkelforskriften § 27 femte ledd
(Tiltak og eiendomsutforming godkjent gjennom plan, konsesjon, tillatelse eller godkjenning etter annen lov enn plan og bygningsloven. Ikke nødvendig med tillatelse etter plan og bygningsloven.)

f. endring i sameiefordeling for registrert jordsameie

Mange kaller sakstypen for "kontorforretning". Det gjør at vi tenker oss at partene skal møtes et annet sted enn ute i marka, men regelverket åpner for mer.

Bestemmelsen heter "Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka". Det betyr at partene og landmåler ikke trenger å møte ute på eiendommene, med mindre partene krever det.

Forskriften gir rom for både effektiv saksbehandling og mulighet for å ivareta smittevern og endrede forutsetninger. Hovedvilkåret er at partene gir sin tilslutning til at forretningen gjennomføres uten oppmøte i marka. Kommunen må veilede om dette. Reglene gir kommunen mulighet til å planlegge, samt å beskrive saksgangen som velges i varselet om oppmålingsforretning.

En oppmålingsforretning skal klarlegge og beskrive grenser og rettigheter. Forretningen baserer seg på partenes påstander, dokumenter de har med seg eller har sendt inn til kommunen, og annet som er nødvendig for matrikkelføring. Landmåleren har et ansvar for å ivareta alle parter. Alle parter må få komme med sin mening i saken.

Når oppmålingsforretningen gjennomføres uten at partene møtes i marka, kan det gjøres på ulike måter:

  • Skriftlig behandling: Dette stiller økt krav til forklaring og veiledning, men er fult mulig.
  • Digitale møter: Gjennomføring via teams, zoom eller andre digitale plattformer som kan benyttes hvis alle parter behersker den valgte løsningen.

For å sikre gjennomføringen må du huske:

  • Send ut kart som viser situasjon før, sammen med forslag til løsning
  • Sikre mulighet for at partene kan ta kontakt med landmåler innen frist, enten muntlig eller skriftlig. Sørg for mulighet for å kontaktopplysninger for naboer.
  • Ikke alle parter må møtes samtidig. Men vær samtidig ekstra oppmerksom på dilemmaet med sterke vs. svake parter.
  • Sørg for å ha vært i direkte kontakt med alle parter som ønsker det før forretningen avsluttes

Oppmålingsforretningen avsluttes alltid med protokoll. Protokollen er et referat fra forretningen, og hva den skal inneholde står i matrikkelforskriften § 38. Dersom partene innkalles til flere møter anbefaler vi at det lages en protokoll for hvert møte. Om behandlingen er skriftlig, så er protokollen en oppsummering av saksbehandlingen.

Som landmåler må du være spesielt oppmerksom på at du skal redegjøre for forretningens gang. Partene skal signere på fremmøte, det at de er tilstede. Uten fysisk oppmøte må dette løses på andre måter enn vanlig signatur. Ved digital gjennomføring kan landmåler referere hvem som er til stede, ta ut en fremmøterapport fra den digitale løsningen, eller partene kan sende en bekreftelse digitalt. Ved skriftlig behandling løses det gjennom å få en skriftlig tilslutning fra partene eller gi en frist for å komme med merknader.

Det er ingen krav i forskriften om at partene skal gi sin tilslutning til innholdet ved signatur, men de skal kunne gjøre seg kjent med innholdet. Hvis partene inngår avtaler under forretningen, vil det kunne kreve signatur.

Reglene ved oppmålingsforretning er ellers de samme som ved oppmøte i marka. Dette gjelder både rekvisisjon, varsel, dokumentasjon, protokoll og matrikkelføring.

Del
XPPT