Siste oppdatering

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom.

I hvilke tilfeller får jeg et matrikkelbrev?

Dersom kommunen har gjort endringer på eiendommen din, for eksempel en oppmålingsforretning, vil du motta et matrikkelbrev. Dette er dokumentasjon og bekreftelse på at resultatet av forretningen er ført i matrikkelen.

Et matrikkelbrev vil være et bevis på at du har vært kjent med det som sto i matrikkelen ved denne datoen. I oversendelsen av matrikkelbrevet skal det også opplyses om adgangen til å klage, og klagefristene.

Hvordan får jeg bestilt et matrikkelbrev?

Matrikkelbrev kan bestilles fra den kommunen som eiendommen ligger i.

Se eiendomsinformasjon på nett

Du kan finne eiendomsinformasjon på nettsiden Se eiendom. Det er ikke like detaljert som et matrikkelbrev siden det er tilgjengelig for alle.

Her kan du finne informasjon fra matrikkelen på din eiendom

Hva står i matrikkelbrevet?

Matrikkelbrevet viser alle opplysninger om en eiendom, inkludert bygninger og adresser, som er registrert i matrikkelen.

Se utfyllende forklaring til innholdet i matrikkelbrevet (PDF).

Hva betyr det at matrikkelbrevet er attestert?

At matrikkelbrevet er attestert betyr at kommunen bekrefter at opplysningene stemmer med innholdet i matrikkelen. Det betyr altså ikke at kommunen går god for at alle opplysningene i matrikkelen er korrekte.

Dersom du mener opplysningene i matrikkelen er feil, har du mulighet til å endre disse dersom vilkårene for dette er oppfylt. Hvordan du skal gå fram for å korrigere opplysningen, må du undersøke med kommunen.

Utsending av matrikkelbrev

Matrikkelbrevet sendes elektronisk fra kommunen, og følger kravene til elektronisk kommunikasjon og arkivering. Alternativt sendes matrikkelbrevet med underskrift eller stempel fra kommunen.

Del
XPPT