Siste oppdatering

Modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen av matrikkelen

Høsten 2021 analyserte en prosjektgruppe utvalgte brukerbehov som grunnlag for en modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen i matrikkelen. Deltakere i prosjektet var Kartverket, KS og kommuner. I tillegg bidro en rekke andre interessenter med innspill og i diskusjoner.

Utgangspunktet for arbeidet var departementets forslag til bygningsstrategi og arbeidet med «GeoIntegrasjon Matrikkel Brukerbehov og teknologivalg - Sluttrapport», den såkalte «Matrikkelrapporten». I tillegg ga kommunene som var representert i prosjektet, innspill til ytterligere brukerhistorier.

Rapporten fra prosjektgruppa heter Informasjonsmodell bygningsdel av matrikkel og er tilgjengelig her.

De følgende tiltakene ble identifisert:

 • Innføre regime for klassifisering av formål på bruksenhetsnivå
 • Ta bort registrering av næringsgruppe på bygningsnivå, erstatt med formålskode på bruksenhetsnivå
 • Mulighet for å registrere areal per bruksenhets etasje
 • Mulighet for å registrere et flagg på bruksenhet for universell utforming
 • Innføre statuskode på bruksenhet og etasje
 • Dataavstamning med kildehenvisning og tidsdimensjonering på alle bygningselementer (bygning, etasje, bruksenhet) og sentrale egenskaper
 • Nye egenskaper på bruksenhet for å legge til rette for enkel 3D-visning
 • Byggeår som ny egenskap på bygning
 • Innføre flagg/merke på matrikkelenhet/seksjon, som grunnlag for å kunne varsle om seksjoner som ikke lenger er koblet mot bruksenhet (for eksempel ved sammenslåing av leilighet – bolig til bolig)
 • Innføre flagg/merke/varsel på matrikkelenhet/seksjon, som grunnlag for å kunne varsle om seksjoner som ikke lenger har samme formål som bruksenheten den er koblet til (for eksempel ombygning fra næring til bolig)
 • Fjerne kontaktopplysninger til tiltakshaver

Arbeidet prøvde å løse brukerbehovene på en generisk måte, ved at modellen skal evne å løse nye/lignende brukerbehov uten ytterligere modellendringer. Dette er blant annet gjort ved å trekke på erfaringer fra lignende prosjekter andre steder.

Ettersom (data)modell-tekniske fremstillinger kan være vanskelig å forstå betydningen av, valgte prosjektet å eksemplifisere den nye modellens mulighetsrom gjennom brukerorientert interaksjonsdesign, dvs. skissere hvordan et brukergrensesnitt kan se ut i fremtiden.

Dette er vist på filmen om ny bygningsmodell.

Del
XPPT