Bygningstypekodene beskrevet i standarden for bygningstyper NS3457:1995 legges til grunn for valg av bygningstype, og matrikkelforskriftens § 60 hvilke opplysninger som skal føres og at bygningstype skal være innenfor rammen av hva bygningen er tillatt brukt til.

Dersom bygningen eller del av den tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1, jf. byggesaksforskriften § 2-1.

Dersom bruksendringen medfører at kode for bygningstype må endres, skal kommunen endre koden samtidig med at den gir rammetillatelse til bruksendringen og oppdatere opplysninger om saken når det gis igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, på samme måte som for nybygg.

Noen presiseringer: Bygningstypene 162-Helårsbolig utenom våningshus benyttet som fritidsbolig, og 163-Våningshus benyttet som fritidsbolig, skal føres med bruksenhetstype «bolig», dette har betydning for boligstatistikk. Kartverket gjør også oppmerksom på at det i noen kommuner kan være spesielle forhold knyttet til bygningstype og reglene for boplikt etter konsesjonsloven. Videre presiserer Skattedirektoratet at: «hvorvidt eiendommen skal formuesverdsettes som bolig eller ikke avhenger av om eiendommen er egnet til helårsbolig. Hva eier bruker eiendommen til er ikke avgjørende». Miljøverndepartementet presiserte i brev datert 22.09.2010 at noen kommuner tildeler kode 162 "Helårsbolig utenom våningshus som benyttes som fritidsbolig" for bygninger som er tillatt eller lovlig etablert brukt som helårsbolig, men som i praksis bare blir bebodd fra tid til annen, uten at kommunen med det tar stilling om slik bruk er innenfor rammen av tillatelse eller lovlig etablert bruk.

Dette vil si at matrikkelen bare er styrende men ikke avgjørende om vi skal anse eiendommen som bolig eller ei.

Kommentar fra Kartverket

Kartverket vil i forhold til det som er skrevet fra Miljøverndepartementet og Skattedirektoratet presisere at bygningstypene 162 og 163 fortsatt skal være registrert i matrikkelen som bruksenhetstype ”B” (Bolig) i henhold til Føringsinstruksen pkt 6.1.2 og 6.1.10 under eksempler på hva som regnes som selvstendig bolig. Kommunen skal ikke endre bruksenhet fra ”B” til ”F” (Fritidsbolig) eksempelvis dersom eier har kjøpt en leilighet i en bygård og bruker den som en fritidseiendom. Bruksenhetene skal kodes i henhold til det de er tillatt brukt til.

Vi gjør oppmerksom på at det i noen kommuner kan være spesielle forhold knyttet til bygningstype og reglene for boplikt etter konsesjonsloven.