Eiendomsregisteret matrikkelen inneholder alle offisielle adresser i Norge. Leter du etter en bestemt adresse, kan du finne den i Se eiendom.

Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. i en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan også omfatte et adressetilleggsnavn eller et matrikkeladressenavn. Den offisielle adressen angir adkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet.

Adresser, kart og skilt

Hver adresse skal være koordinatfestet, slik at adressen sammen med kart og skilt skal hjelpe utrykningskjøretøy, post, budbiler, taxi, teleoperatører og andre til å finne frem.

En bolig, forretning eller et kontor skal ha adresse til den gata eller vegen den har adkomst fra. Bygninger eller eiendommer kan ha adresse til forskjellige gater eller veger. Har en bygning flere hovedinnganger, kan hver inngang gis en egen vegadresse.

Hvilke bygninger skal ha adresse?

Bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles offisiell adresse. På samme måte skal ubebygde eiendommer som er planlagt bebygd, tildeles adresse. 

Kartverket oppfordrer kommunene til å gi adresse også til idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker, badeplasser, gravplasser og andre steder der mange ferdes.

Matrikkeladresser

I områder i kommunen der det foreløpig ikke er vegadresser, skal det tildeles matrikkeladresser. Kartverket jobber for at alle kommuner skal ha vegadresser

Bruksenhetsnummer (bolignummer)

I det en kaller flerbolighus, eksempelvis blokker, skal hver enkelt leilighet og hybel tildeles egen adresse i form av et bruksenhetsnummer (bolignummer).