I Veileder Lovteknikk og lovforberedelse utgitt av Justis- og Politidepartementet, står det i kap 14.7 at "vedtakelse skjer ved at det organ som har myndighet til å fastsette forskriften, faktisk vedtar den."  Det betyr at kommunen egengodkjenner forskriften. Etter  forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c skal forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Den lokale forskriften kan legges ut i sin helhet, alternativt kan det i henhold til forvaltningsloven § 38 andre ledd velges en kort omtale av forskriften: "Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen begrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes".

Dersom kommunen ønsker å benytte seg av alternativ kunngjøringsmåte, må følgende oppfylles:

  • Det bekjentgjøres i Norsk Lovtidend at kommunen har vedtatt lokal adresseforskrift
  • I kunngjøringen må det finnes "en uttrykkelig henvisning til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften", ref. forvaltningslovens § 38 første ledd bokstav a
  • En henvisning (lenke) til dokumentet med adresseforskriften. Alternativt en lenke til nettsiden der adresseforskriften ligger. En henvisning som nevnt her, forutsetter umiddelbart treff. Det er derfor ikke nok å legge lenke til kommunens nettsider.

Lokal adresseforskrift skal sendes inn til Norsk Lovtidend den dagen de blir fastsatt eller stadfestet. Dersom ikraftsettingstidspunkt ikke er fastsatt, trer forskriften i kraft en måned etter at den ble kunngjort i Norsk Lovtidend (jf. Lov om Norsk Lovtidend mv. § 3).

Eksempel på lokal forskrift/mal for enkel lokal forskrift (pdf)

Som fagorgan på adresseområdet, med delegert ansvar for adresseregelverket fra departementet, skal Kartverket i tillegg til statsforvalteren være høringsinstans for lokale adresseforskrifter. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker.