At kommunen ikke skal kreve gebyr følger av matrikkelforskriften § 16. Det har kommet forespørsel til Kartverket vedrørende å kreve betaling fra huseier eller hytteeier for skilt som settes opp. Kartverket mener at:

  • Kommunen kan i medhold av matrikkelforskriften (fra 1.1.2010) vedta lokal forskrift om adressering og skilting. Forskriftshjemmelen legger ingen begrensning på hva som kan tas inn i forskriften så lenge kommunen holder seg innenfor følgende saklige virkeområder: "adressering", "skilting" og "utfyllende regler". I begrepet "utfyllende regler" ligger en begrensning om at kommunen ikke kan vedta regler i strid med matrikkelforskriften.
  • Forskriftens § 57 første ledd, første setning fastlegger at det er kommunen som har ansvar for "skilting av gater, veger, stier, områder og plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressene". Kommunen kan følgelig ikke vedta en lokal forskrift som overfører dette ansvaret på huseier. Kommunen er dermed avskåret fra å vedta lokal forskrift som fastsetter at private skal sette opp skilt med områdenavn, for eksempel på sin fritidsbolig.
  • Kommunen kan imidlertid tilby skilt som inneholder både områdenavn og nummer, eventuelt også kommunenavn. Det kan ikke fastsettes en plikt til å kjøpe slikt skilt av kommunen, men blir det rimelig nok vil mange trolig benytte seg av et tilbud.
  • Matrikkelforskriften § 16 andre ledd sier hva kommunen ikke skal kreve gebyr for. Blant annet fastsetting av adresse. Men i merknaden til samme paragraf andre ledd heter det at kommunen likevel kan betrakte slike saker, som nevnt i andre ledd, som støttefunksjon til øvrig matrikkelarbeid, og la kostnadene inngå i kostnadsgrunnlaget for det samlede gebyrnivået på matrikkelområdet.