Alle veger eller områder skal tildeles et eget adressenavn (vegnavn) som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde. Navnene skal holdes innenfor ett språk. Det vil si at en veg ikke kan tildeles parallelle navn. Ønsker kommunen å benytte både norske, samiske og kvenske adressenavn, kan noen veger og gater tildeles navn på ett språk og andre på et annet språk.

Kommunal- og distriktsdepartementet uttrykker at dagens løsning gir et enkelt og logisk oppbygd adressesystem, og de mener at parallell navnsetting av adresser på lik linje med stedsnavn ellers, vil bidra til å øke kompleksiteten i å lokalisere hendelser sammenlignet med situasjonen i dag.

Det betyr at kommunen må tildele ett offisielt adressenavn på det skriftspråket kommunen velger, jamfør matrikkelforskriften § 51 første ledd.