Kommunen er adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse (ifølge matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen.

Ulike adresser

Navn på veger, gater og områder skal være entydige innenfor kommunen. Det betyr at en ikke skal ha flere like adressenavn i samme kommune. Navnet bør i størst mulig grad følge den lokale navneskikken, og samtidig være lett å skrive og oppfatte. Reglene i stedsnavnsloven må følges når skrivemåten bestemmes. Det er kommunestyret eller eksempelvis et navneutvalg med delegert myndighet fra kommunestyret som fastsetter navnet.

Utbyggingsområder

I utbyggingsområder er det viktig at adressering blir gjennomført så tidlig som mulig. På den måten vil adressene bli innarbeid ved utbyggingen av området. Av samme grunn er det viktig at adresser i flerbolighus blir tildelt så tidlig som mulig.

Navneutvalg

Kommunene organiserer adressearbeidet forskjellig når en snakker om de politiske og administrative oppgavene. I de fleste kommunene blir det meste av arbeidet delegert til administrasjonen. Ved delegering er det anbefalt at den blir fullstendig, slik at saken blir avgjort i det organet som er tillagt beslutningsretten. Eksempelvis kan det kommunale navneutvalget få beslutningsrett i navnesakene. I kommunene er det i stor grad oppmålingsavdelingen eller teknisk etat som tar seg av de administrative oppgavene.

Adresser og stedsnavn

Språkrådet har laget en veileder for kommunenes arbeid med stedsnavnsaker. Veilederen vil være et godt hjelpemiddel for kommunene i adressearbeidet, og vi anbefaler kommunene å bruke veilederen.

I tillegg anbefaler Kartverket kommunene å sette seg inn i håndboka ”Adresser og stadnamn del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk”, skrevet av Botolv Helleland. Etter avtale med forfatteren har Kartverket fått skanne håndboka og legge den ut her. Boka ble utgitt i 1993 og er utgått fra forlaget. Den skanna utgaven inneholder bare deler av boka. Hvis en ønsker hele, kan en ta kontakt med forfatteren, som har et restopplag.

Boka er skrevet med utgangspunkt i regelverket for delingsloven. Det vil derfor være en del referanser til lover og regelverk som etter at matrikkelloven ble iverksatt 1. januar 2010 ikke lenger er gyldige. Men siden det ikke er noen direkte plan om å revidere håndboka, har Kartverket vurdert det slik at det likevel er svært mye nyttig navnestoff som de som har navnearbeidsoppgaver i kommunen bør sette seg inn i. Vi tenker i den sammenheng også på de som i forbindelse med adressering gir navn til adresseparseller. I adresseveilederen (kapittel 6, Stedsnavn og navnebruk i adresser) er stedsnavn og bruken av dem i adresser omhandla, men denne håndboka går grundigere inn i deler av det stoffet som blir behandla i adresseveilederen.

For kommunal navne- og adressemyndighet vil vi spesielt anbefale lesing av kapitla 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 og 14.

Interkommunalt samarbeid

Det er ofte tjenlig med et adressesamarbeid på tvers av kommunegrensene. Veger krysser ofte kommunegrenser uten at det er naturlig å dele vegen i flere enheter. Det kan ofte være naturlig at vegen får samme navn og nummerering og fortsetter eller er samordnet på tvers av kommunegrensene. Det er viktig å se hva som kan være naturlige adresseringsområder når det gjelder behovene til utrykningskjøretøy, post, budbiler, taxi, teleoperatører og besøkende. En unngår da like eller svært likelydende navn som lett kan skape misforståelser. 

Klage på adresser

Det er anledning til å klage på adressevedtak. Klage på selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22, som sier at klageretten er begrenset til: 

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til

b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen

c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer

Klageinstans er statsforvalteren. Klage skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold. 

Navnet på gata/vegen/området kan en ikke klage på.