Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Veiledningsmateriell og kilder til autorisasjonsprøven

I denne artikkelen finner du aktuelle kilder og veiledningsmateriell du kan gå gjennom og lese deg opp på før autorisasjonsprøven.

 

Aktuelle tema til autorisasjonsprøven
Tema Kilder som kan være til hjelp

Kjennskap til matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder (kartverket.no)

Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser

NOU 1999:1 Lov om eiendoms-registrering, kapittel 15 og 28 (regjeringen.no)

Samspill grunnbok-matrikkel

NOU 1999:1 Lov om eiendoms-registrering, kapittel 13

Kartverkets nettsider

Landmålers rolle og myndighet, håndtering av:

  • klarlegging av eksisterende grenser
  • retting av registrert informasjon knyttet til eiendom
  • etablering av nye grenser
  • veiledningsplikt
  • undersøkelsesplikt
  • referanse til stedfestingsavtale

Krav til dokumentasjon og protokollens betydning

Frister i sammenheng med oppmålingsforretninger

Forvaltningspraksis og klageordningen

NOU 1999:1 Lov om eiendoms-registrering

Matrikkellova (lovdata.no)

Matrikkelforskriften med spesialmerknader (regjeringen.no)

Rundskriv H-5/20 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2021 (regjeringen.no)

Veileder om klagebehandling (statsforvalteren.no)

Sivilombudsmannens nettsider

"God landmålerskikk"-plakater:

Overføring av arealer mellom grunneiendommer, samordningsplikten etter plan- og bygningsloven m. m. (Brev fra KMD 06.11.2020)

Kunnskap om eiendomsregistrering i Norge med fokus på matrikkelkartet, og aktuell dokumentasjon som gjelder grenser og rettigheter.

Arealadministrasjon, utg.2, August Røsnes

Tingsrett, utg. 9, Falkanger og Falkanger

Landmåler i teknisk arbeid, merking og måling av grenser (standarder, metodikk, kvalitetssikring).

Samleside - Standarder for geografisk informasjon
herunder:

Veiledning om CPOS

Kunnskap om grunnleggende landmåling - teknisk arbeid i form av merking, beregninger, kvalitetssikring og metodikk. Eksempler på relevant faglitteratur.

Landmåling - regnemetoder, Helge Nysæter
(nydata.no)

Grunnleggende landmåling, Terje Skogseth og Dag Norberg, utg. 3, Gyldendal Undervisning (ISBN/EAN: 9788205449343)

Share
XPPT