Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Vanntett målenett for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand skal fortettes for å rigge oss for framtiden. Vi ønsker å forsyne Norge med bedre vannstandsdata som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning for bl.a. kommuner.

Kartverket har nasjonalt ansvar for å måle havnivået. Dette omfatter vannstandsmåling og geodetiske målinger.

Vi jobber med å fortette det nasjonale målenettet for vannstand gjennom samarbeid og samfinansiering.

Hvorfor måler vi vannstand?

Målenettet for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand består i dag av et tjuetalls permanente vannstandsmålere langs norskekysten, samt én vannstandsmåler på Svalbard.

– Det permanente målenettet for vannstand har ikke blitt utviklet de siste tiårene. Samtidig ser vi at bruken av vannstandsdata blir stadig mer avansert. Kartverket startet i 2021 prosjektet «Vanntett – fortetting av det nasjonale målenettet for vannstand», sier prosjektleder Oda Roaldsdotter Ravndal i Kartverket.

Vi har som mål å rigge Norge for fremtiden ved å fortette målernettet med flere nye permanente vannstandsmålere i løpet av årene framover.

Ny teknologi og geodetiske stasjoner

– Vi kombinerer ny teknologi for vannstandsmåling med permanente geodetiske stasjoner for å oppnå en god kobling mellom vannstand og geodetiske målinger. Dette er viktig både for å overvåke stabiliteten til vannstandsmåleren og for å forbedre referanserammer i kystsonen. En positiv bieffekt er at nettverket av geodetiske basestasjoner blir fortettet, sier Ravndal. 

Samarbeid og samfinansiering

I tillegg til egne målinger ønsker Kartverket å knytte seg tettere til andre aktører som måler vannstand – både leverandører og mottakere av disse tjenestene.

– Ved å integrere data fra andre kilder vil både verdien av Kartverkets produkter og tjenester samt de eksterne tjenestene forbedres. Kartverket samarbeider også med flere havner, kommuner og andre interessenter om brukerbehov og finansiering, sier Ravndal.

Kontakt

Se havnivå Water Level and Tides

Se havnivå provides information about water level, tides, vertical datums, land uplift and future sea level projections for the Norwegian coast:

Se havnivå

Share
XPPT