Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Produktene som lages i Marine grunnkart i kystsonen

Produktene som lages for de tre pilotområdene i Marine grunnkart i kystsonen ble presentert på et webinar i januar. Opptak er nå tilgjengelig. 

Webinaret ble arrangert 19. januar i regi av Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet. 

Opptak av webinar 19. januar 2022:

Program

 • Velkommen og innledning
 • Dybdedata-produkter ved Hanne Hodnesdal, Kartverket
 • Geologiske data og kjemi ved Reidulv Bøe, Norges geologiske undersøkelse
 • Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning ved Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på til sammen 84,6 millioner kroner over tre år, fra 2020–2022.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

 • Dybdedata og terrengmodeller
 • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
 • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
 • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
 • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
 • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
 • Sårbare og verdifulle habitater
 • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur

Spørsmål og svar fra webinaret

Kontakt

Share
XPPT