Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange datasett. Her finner du en samlet oversikt over produktspesifikasjoner som Geovekst legger til grunn for sine datasett.

Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no.

Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune.

FKB versjon 5.0 ble godkjent januar 2022. Det innebærer at FKB 5.0 legges til grunn for kartleggingsprosjekter 2022, mens en innføring i forvaltningsløsningen Sentral FKB gjøres i løpet av vinteren/våren 2023. Inntil Sentral FKB oppgraderes til FKB 5.0 vil det være FKB versjon 4.6/4.61 som gjelder i forvaltningen av FKB-data, og ved distribusjon av data ut fra forvaltningssystemet til brukerne.

Lenkene i tabellen under fører deg til nyeste versjon av produktspesifikasjonene og registreringsinstruksene på Geonorge. Utgåtte versjoner finner du på samme side, under fanen "Historiske" litt til høyre på siden.

Generelle dokumenter

Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene

SOSI-produktspesifikasjon Registreringsinstruks
FKB-AR5 Ikke aktuelt
FKB-Arealbruk Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk
FKB-Bane Fotogrammetrisk FKB-Bane
FKB-BygnAnlegg Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning Fotogrammetrisk FKB-Bygning
FKB-Høydekurve Punktsky FKB-Høydekurve
FKB-Ledning Fotogrammetrisk FKB-Ledning
Punktsky FKB-Ledning
FKB-LedningVA Fotogrammetrisk FKB-LedningVA
FKB-Lufthavn Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn
FKB-Naturinfo Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo
FKB-Tiltak (pdf) Ikke aktuelt
FKB-Servitutt Ikke aktuelt
FKB-TraktorvegSti Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann Fotogrammetrisk FKB-Vann
FKB-Veg Fotogrammetrisk FKB-Veg
Elveg 2.0 Fotogrammetrisk Elveg 2.0


Vedlegg til registreringsinstrukser for FKB 5.0

Fotogrammetriske registreringsinstrukser for FKB 5.0 ble tilgjengeliggjort i januar 2022, og lagt til grunn for FKB kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med datafangst i 2022. Disse dokumentene er grunnlaget for inngåtte avtaler, og det er derfor ikke ønskelig å endre de fotogrammetriske registreringsinstruksene underveis i en pågående kartleggingssesong.

I løpet av våren 2022 er det gjennomført et testprosjekt der kartleggingsfirmaene i Norge har levert inn data basert på de nye spesifikasjonene for et lite område. Basert på erfaringene fra dette prosjektet ser vi at det er behov for å presisere tolkning/håndtering av registreringsinstruksene på en del områder. Det er derfor utarbeidet et dokument som samler disse presiseringene for hvert datasett:

Dette dokumentet bør derfor leses sammen med de fotogrammetriske registreringsinstruksene ved gjennomføring av FKB kartleggingsprosjekter 2022.

FKB-produkter

FKB-produktene er avledet av FKB-dataene og andre primærdatakilder som for eksempel matrikkeldata.

Andre produktspesifikasjoner

Dette er produktspesifikasjoner for leveranse av data etter datainnsamling med flybåren bilde- eller lasersensor.

Share