Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan Troms og Finnmark

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylkene Troms og Finnmark. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylkene. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylkene for de neste 4 årene.

Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylkene, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylkene, og føringer gitt fra myndighetene.

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylkene 2024-2027 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 3.11.2023.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Overordnete fylkesspesifikke tiltak

 • Samarbeidet ønsker å påvirke til økt satsing på kompetanse innen geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven gjennom tilpassa studietilbud i landsdelen
 • Samarbeidet ønsker å påvirke til økt samarbeid mellom kommuner for å etablere effektive og samfunnsnyttige arbeidsformer i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven
 • Holde oss orientert om aktiviteter i den nasjonale geodatastrategien og være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Plan- og temadata

 • Sørge for at alle kommuner kontinuerlig forvalter planregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Innføre geosynkronisering av plandata for samtlige kommuner i fylkene innen utgangen av 2024 (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase (Tiltak 5 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sørge for at alle kommunene i fylkene har et bevisst forhold til bruk av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og registrerer sin bruk
 • Bringe frem kunnskap om temadata som er relatert til klimatilpasning
 • Påvirke beslutningstakere med tanke på betydningen av å få etablert marine grunnkart i kystsonen i Troms og Finnmark

Matrikkel

 • Imøtekomme det økte fokuset på matrikkelen sin rolle som nasjonal fellesløsning ved å sikre korrekt og fullstendig datakvalitet for bygninger i matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Iverksette kvalitetshevingsprosjekt i kommunene for å sikre at matrikkelenheter registreres korrekt i eiendomsregisteret matrikkelen (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)
 • Sikre fullstendig adressering for boliger og fritidsboliger innen utgangen av 2025 (Tiltak 4 Nasjonal geodatastrategi)

Felles kartdatabase (FKB)

 • Etablere detaljerte kartleggingsprosjekt i tråd med partenes behov, også når det gjelder laserdata og historiske ortofoto i fylket (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi)
 • En større andel av endringer i kartet som gjelder bygg, anlegg, jordbruk og infrastruktur bør leveres i nasjonal base via SFKB gjennom kontinuerlig vedlikehold (Tiltak 9 Nasjonal geodatastrategi).

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 • Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i organisering og de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 • En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format. Den viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt..

Share
XPPT