Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodataplan for Troms og Finnmark fylke

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Troms og Finnmark fylke. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kartverket Troms og Finnmark er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i fylket, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene. 

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden. Geodataplanen for fylket 2023-2026 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget (FGU) 1.11.2022.

Hovedsatsningsområder i planperioden

Samarbeidet ønsker å påvirke til økt satsing på kompetanse innen geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven gjennom tilpassete studietilbud i landsdelen.

Samarbeidet ønsker å påvirke til økt samarbeid mellom kommuner for å etablere effektive og samfunnsnyttige arbeidsformer i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven.

Sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi

 • holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien
 • være en aktiv bidragsyter til å komme med innspill til nasjonale satsinger

Plandata

 • sørge for at alle kommuner forvalter plandataregistrene sine i tråd med føringer gitt i Plan- og bygningsloven
 • innføre geosynkronisering av plandata for minst 80% av kommunene i fylket innen utgangen av 2023 og for samtlige kommuner i 2024
 • sørge for at alle kommuner leverer arealplaner på høring for teknisk kontroll til Kartverket og at de videre gjøres tilgjengelig i regional høringsbase

Temadata

 • sørge for at alle kommunene i fylket tar stilling til bruk av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i 2023
 • sørge for forvaltning og distribusjon av tur- og friluftsruter i henhold til spesifikasjoner

Matrikkel

 • iverksette kvalitetshevingsprosjekt for kommunene for å sikre at bygg og eiendom registreres korrekt i eiendomsregisteret matrikkelen
 • sikre fullstendig adressering for boliger og fritidsboliger innen 2023

Felles kartdatabase (FKB)

 • etablere detaljerte kartleggingsprosjekt i tråd med partenes behov, også når det gjelder laserdata og historiske ortofoto i fylket
 • etablere prosjekter for å etablere havnedata i fylket

Fylkesgeodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert, og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Share