Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Sletting etter kunngjøring

Hvis du eier en eiendom hvor det er tinglyst gamle bestemmelser som ikke gjelder lenger, kan du søke om å få dem slettet etter kunngjøring. Dette gjelder dokumenter som er tinglyst for over 20 år siden.

Alle typer dokumenter over 20 år

I utgangspunktet kan alle heftelser som er tinglyst for over 20 år siden slettes etter kunngjøring. Eksempler på aktuelle heftelser er pantedokumenter, obligasjoner, skadesløsbrev, forkjøpsretter, kjøpekontrakter, leieavtaler, føderåd, boretter osv.

Metoden er forbeholdt de kurante sakene, hvor det ikke er noen uenighet mellom partene. Den er først og fremst aktuell dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre å slette på vanlig måte.

Dersom det er uenigheter mellom grunneier og rettighetshaver, må saken løses hos forliksrådet eller domstolene.

Fremgangsmåte for å slette etter kunngjøring:

  • Skriv et brev til oss, og forklar hvorfor heftelsen ikke gjelder lenger og hvorfor rettighetshaver ikke har signert.

  • Dersom du har dokumentasjon på at heftelsen er utgått bør du legge det ved. Dette kan være kart, tegninger, kjøpekontrakt, vitneutsagn eller lignende.

Obligasjon som er eldre enn 20 år

Noen ganger er det ikke noe problem å få rettighetshavers signatur for sletting, men du har mistet den originale obligasjonen. Da bør du legge ved en erklæring fra panthaveren som gir samtykke til at dokumentet slettes fra grunnboken. Ved kunngjøring varsler vi eventuelle andre rettighetshavere som kan ha fått dokumentet tiltransportert til seg.

Kunngjøring

Dersom vilkårene for kunngjøring er oppfylt, kan Kartverket kunngjøre en oppfordring til mulige rettighetshavere om å melde seg. Kunngjøringen blir publisert i lokalavisen på stedet der eiendommen ligger. I tillegg blir kunngjøringen publisert i Norsk Lysingsblad under Ringerike i Buskerud.

Dersom ingen har meldt seg innen en frist på to måneder, vil Kartverket slette heftelsen fra grunnboken.

Kostnader

Det er ikke tinglysingsgebyr for å slette heftelser i grunnboken, men du må betale annonsekostnader for kunngjøring i lokalavisen. Annonse i Norsk Lysingsblad skjer elektronisk og er gratis.

Hva skjer dersom noen protesterer?

Vi vurderer eventuelle protester mot søknaden din. Vi kan avvise ditt krav om sletting etter kunngjøring. For å få avklart din rett kan du reise søksmål mot den som har protestert. Les mer om fremgangsmåten på domstolenes nettside.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Ofte stilte spørsmål

Share
XPPT