Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Egenerklæringen benyttes av offentlige instanser for å bekrefte eierskap til veg- eller jernbanegrunn, og få registrert opplysningene i matrikkelen.

Egenerklæringen finnes i to varianter:

  • Endring av eieropplysninger for allerede matrikulert, ikke-tinglyst matrikkelenhet, jf. matrikkelforskriften § 62b.
     
  • Bekreftelse av eieropplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften § 9.

Endring av registrert eier eller fester (sendes til Kartverket)

Erklæringen benyttes til å bekrefte eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn i sak som gjelder endring av opplysninger av registrert eier for ikke-tinglyst matrikkelenhet.

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Bokmål

Eigenerklæring av eigarskap til offentleg veg- eller jernbanegrunn

Nynorsk

Skjema sendes direkte til Kartverket for registrering i matrikkelen. Utfylt og signert skjema kan sendes som skannet vedlegg til e-post. Send til post@kartverket.no, merk med referanse "sak 23/04548".

Saksbehandlingstiden vil være etter forvaltningslovens § 11a, dvs. inntil én måned. Hvis det er saker som krever rask behandling, ber vi om at det sendes en egen e-post om dette og at den merkes Haster.

Les mer om føring av opplysninger om eier og fester i matrikkelen.

--

Skjema i forbindelse med oppmålingsforretning (sendes til kommunen)

Erklæringen benyttes til å bekrefte eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn i sak som gjelder:

  • Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn
  • Oppretting av ny matrikkelenhet
  • Arealoverføring, endring av festegrunn eller grensejustering

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Bokmål

Eigenerklæring av eigarskap til offentleg veg- eller jernbanegrunn

Nynorsk

Skjemaet sendes til den kommunen der veg- eller jernbanegrunnen ligger. Det skal være vedlegg til rekvisisjon av oppmålingsforretning, og krav om saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Egenerklæringen skal vedlegges varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning. Kartbilag basert på matrikkelen som viser aktuelt areal, skal være vedlagt.

Share