Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Innføring av FKB 5.0

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Ny hovedversjon av standardene ble innført i mai 2023.

FKB 5.0 Gjeldende versjoner

Nye produktspesifikasjoner og registreringsinstrukser for FKB versjon 5.0 ble godkjent i januar 2022.

FKB 5.0 er første nye hovedversjon siden 2007, og har vært under planlegging i flere år. Det var ikke mulig å innfri alle ønsker fra brukergruppene innen ressursrammen, men mange vil merke at den nye versjonen har flere forbedringer.

Flere datasett har fått store endringer i innhold og struktur, mens andre har fått mindre justeringer. I tillegg er håndtering av kodelister endret, og vi har fått muligheten til å bruke heleid geometri i flater.

Gikk du glipp av webinaret 27. mars om endringene for datainnholdet i FKB 5.0? Se opptak her:

Kartverkets webinar om datainnholdet i FKB 5.0

(Trykk "CC" for å få tekst og naviger med kapittelinndelingen i menylinjen.)

Overgang til FKB 5.0

Alle som forvalter FKB-data må over på FKB 5.0. Overgangen fra FKB 4.6 til 5.0 har i hovedsak vært fra april til juni 2023. Store mengder data fra kartlegginger i 2022 ble gjort etter 5.0-standard og er nå lagt inn i SFKB. Alle sentrale systemer for forvaltning er nå i drift på FKB 5.0 og alle filleveranser på geonorge.no er i normal drift.

Data på 4.6 versjon kan gis ut på forespørsel i en overgangsperiode, men disse vil ikke bli oppdatert. Vil du ha oppdaterte FKB-data nyere enn mai 2023, så må løsningen du bruker kunne håndtere data på versjon 5.0.

Alle oppføringer på Geonorge for FKB data er skrudd over til FKB 5.0, så all automatisk filnedlastning har gått over til 5.0. Den enkelte etat/bedrift må sørge for at programvaren de bruker støtter datainnhold etter FKB 5.0-standarden.

Alle karttjenester som inneholder FKB-data blir påvirket, og i mange tilfeller byttet ut med nye tjenester. Se varsler på Geonorge for mer detaljer. Per juli 2023 er den oppdaterte karttjenesten FKB WMS i drift, og kan hentes fra Geonorge.no.

Oppdatering av øvrige karttjenester, som Topografisk Norgeskart og Norgeskart.no, er dessverre noe forsinket.

Hovedendringer i ny versjon

Flere datasett vil ha store endringer i innhold og struktur, mens andre vil ha mindre justeringer. I tillegg endres håndtering av kodelister, og vi har fått muligheten til å bruke heleid geometri i flater. Se listen under for hovedendringer mellom versjon 4.6 og 5.0:

  • LedningVA utgår, objektene flyttes til Ledning.
  • Store endringer i datasettene Tiltak og Veg.
  • Nokså store endringer på innhold og struktur i datasettene Bygnanlegg, Ledning, Traktorvegsti og Vann. Ellers kun mindre justeringer på øvrige datasett.
  • FKB-Tiltak kan benyttes av flere parter for å vise planlagte tiltak i tillegg til byggesak.
  • Forbedret kodehåndtering med eksterne kodelister.
  • Mulighet for å vise koblingen mellom objekter i datasettet med assosiasjoner.
  • Mulighet for å koble et objekt til objekter i andre systemer/datasett med eksternpekere.
  • Mulighet for heleid flategeometri (flategeometri er uavhengig av egne avgrensningsobjekter) i tillegg til delt geometri (flategeometri er avhengig av avgrensningsobjekter).
  • Forenkling og oppstramming av kvalitetsmodellen.
  • Bedre tilgjengelig dokumentasjon i HTML-format.

Datasettet Servitutt oppgraderes ikke til FKB 5.0, men videreføres som FKB 4.6 for kommunene som benytter dette datasettet.

Planer for videreutvikling

Datasettet Elveg 2.0 (tidligere FKB-Vegnett) følger et eget spesifikasjonsløp, og henger igjen i 4.6 inntil videre. Ferdigstillelse for dette spesifikasjonsarbeidet er ikke fastsatt.

På grunn av et større behov for utredninger måtte støtte for 3D vike i denne runden. Geovekst har satt ned en egen arbeidsgruppe for 3D for å holde trykket oppe på dette arbeidet.

Share
XPPT