Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Dronebilde over flom i Nesbyen fra 2018. Foto: Knut Møen, NVE.
FLOM: Dronebilde over flom i Nesbyen fra 2018. Foto: Knut Møen, NVE.
Last updated

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt tester vi ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

I NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko pekes det på behov for kartlegging av dybde og grunnlag. Utredningen viser til dette prosjektet, hvor vi systematisk tester ut om grønn laser er en egnet teknologi for å dekke dette behovet.

Prosjektet, som finansieres med midler fra Nasjonal detaljert høydemodell, er organisert gjennom en prosjektgruppe bestående av Kartverket, NVE, Miljødirektoratet, Hafslund-Eco og Statens vegvesen. Dette gir et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid, på tvers av norsk forvaltning.

Mål med prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er basert på tre problemstillinger:

 1. Er grønn laser en moden og robust teknologi for dybdekartlegging av norske elver og innsjøer?
 2. Hvilke samfunnsapplikasjoner kan grønn laser være aktuelt for, og hvordan kan teknologien være et nytte-kost verktøy for helhetlig vassdragsforvaltning i Norge?
 3. Er det grunnlag for en videre nasjonal satsning på grønn laser som teknologi i Norge?

Studieområder

Det ble gjort datafangst i seks studieområder:

 • Lærdalselvi (14,7 km)
 • Tangeelva, Gjermåa og Leira (3,6 km)
 • Bøelva (8,2 km)
 • Glomma (8,2 km)
 • Selbusjøen (4,7 km2)
 • Krøderen og Hallingdalselva (3,4 km2)

Klikk på kartutsnittet under for å få opp oversikt over alle studieområdene.

Kartutsnitt som viser prosjektområdene markert med blå prikk på grå bakgrunn
STUDIEOMRÅDER: Totalt er fire vassdrag og to innsjøer valgt ut. Illustrasjon: Kartverket.

Studieområdene har ulike egenskaper med hensyn på topografi, dybde og bunnforhold. I alle studieområdene har vi fått samlet inn overlappende datasett fra tre leverandører med i alt fire ulike sensorer. For verifikasjon er det gjort datafangst med multistråle ekkolodd og feltmålinger.

Prosjektets leveranser

Prosjektområdene er valgt ut for å dekke ulike forvaltningsinteresser hos partene i prosjektet. Detaljerte dybdedata for vann og vassdrag vil være et viktig grunnlag for:

 • god vannressursforvaltning
 • kartlegging av flom- og skredfare
 • analyser innen hydrologi / hydraulikk
 • sediment- og erosjonsanalyser
 • prosjektering av veg, bane, kabel og energianlegg
 • kartlegging av naturtyper og isotoper
 • friluftsliv i og langs vassdragene, der båttrafikk og innsjøfiske er aktiviteter hvor kunnskap om bunnforhold er særlig viktig
 • samfunnssikkerhet og beredskap.

Sammen med forskningspartnere fra NTNU, NORCE, BOKU (Wien) og Universitetet i Sørøst-Norge analyser vi nå datasettene og ser på anvendelser innen ulike bruksområder. Kartverkets rolle i prosjektet er kvalitetskontroll av data, teknisk standardisering og utarbeidelse av felles rammeverk for bestilling og forvaltning.

Prosjektet ble ferdig i 2022. Alle datasettene publiseres på Høydedata.no.

Ta en kikk på vårt fortellerkart for mer informasjon om prosjektet: Grønn laser i innsjø og vassdrag.

Kontakt

Share
XPPT