Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Turruter

Kartverket har ansvaret for forvaltning og distribusjon av Nasjonal database for turruter.

Turrutebasen skal:

 • danne et godt kunnskapsgrunnlag for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering
  • sikre god forvaltning av friluftsområder ved å være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
  • være viktig basisinformasjon i arbeidet med planer for friluftslivets ferdselsårer
 • sikre godt kartgrunnlag i beredskapssammenheng, som redningsaksjoner og uttrykninger
 • bidra til å fremme friluftsliv ved at samlet informasjon om turruter er lett tilgjengelig for alle i en database og gjennom avledede produkter

Fritt tilgjengelig

Når dataene samles i en nasjonal database, vil alle få det samme datagrunnlaget. Kvalitetssikring og forvaltning av kartdata krever både ressurser og kompetanse. Kartverket har lang erfaring med slikt arbeid og kan gjøre denne jobben. Det vil være mer effektivt enn om alle skulle bruke tid på bearbeiding av dataene før de kan tas i bruk. Dataene i Nasjonal database for turruter er å betrakte som temadata, og de vil være fritt tilgjengelige i standardiserte formater.

Mer informasjon om og tilgang til turrutebasen finner du her.

Dataene er også tilgjengelig for innsyn i Kartverkets kartløsning Norgeskart.no (velg Temakart / Friluftsliv)

Krav til turruter i turrutebasen

 • En turrute som skal forvaltes i turrutebasen, må være merket/skiltet og være knyttet opp mot et forvaltningsregime. Det betyr at det må være noen som har ansvar for tilrettelegging som skilting og/eller merking av turruta.
 • Alle merkede og skiltede turruter skal registreres i turrutebasen.
 • Endringer i geometri skal registreres i turrutebasen.
  Turruter som ikke lenger er i bruk skal fjernes fra turrutebasen.
 • Det skal ikke registreres turforslag i turrutebasen, men turrutene som er registrert i turrutebasen kan benyttes i karttjenester på internett og som grunnlag for produksjon av papirkart som viser turforslag.
 • Merkehåndboka beskriver fremgangsmetode, krav og tips for tilrettelegging av turruter.

Se også video med informasjon om turruter på Vimeo (NB! Videoen er ikke tekstet).

Nærbilde av rød t-merking, med dalføre og spisse tinder i bakgrunnen.
MERKING: Turruter forvaltes i basen må fylle visse kriterier - skilting/merking er ett av dem. Her er et eksempel på rutemerking med rødmalt T, fra Nesaksla i Rauma kommune. Foto: Kartverket.

Feil og tilbakemelding

Det er viktig at turruter meldes til Kartverket slik at turruter til enhver tid er så oppdatert som mulig. Ønsker du å melde inn en turrute, gi Kartverket en tilbakemelding, eller melde fra om feil eller avvik i noen av turrutene? Da kan du gjøre det i «Rett i kartet».

Veileder

Mer informasjon om kriterier for turruter, forklaring til arbeids- og rollefordeling og metode for datafangst og forvaltning finner du svar på i Veileder for datafangst og forvaltning av turruter (pdf)

Produktspesifikasjonen

Produktspesifikasjonen for turruter skal følges når data legges inn i databasen. Det er Kartverket som sørger for at dataene forvaltes i henhold til produktspesifikasjonen. I produktspesifikasjonen finner du mer informasjon om hva slags informasjon og verdier knyttet til turruter som kan forvaltes i databasen.

Share