Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid.

FAKTA Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Det er definert i plan- og bygningsloven § 2-1 og tilhørende kart- og planforskrift.

Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer hvilke data som skal inngå på den nasjonale DOK-datalisten. Denne blir gjennomgått og revidert årlig. Les mer om DOK hos departementet.

Når dataene som er kandidater på listen oppfyller definerte krav og godkjennes, blir de offentliggjort av departementet i en årlig liste over godkjente DOK-data. Det er Kartverket ved nasjonal geodatakoordinator som utfører kontroll av data og i praksis godkjenner data. Via Geonorge distribueres data og dokumentasjon til dataene i DOK-registeret.

Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

DOK for kommunene

Kommunene skal hvert år velge hvilke datasett som skal gjelde for arbeid som berøres av plan og bygningsloven i kommunen. Oversikt over datasettene som inngår i det offentlige kartgrunnlaget finner du på regjerningen.no. Dette kan være datasett som står på den nasjonale DOK-listen, andre nasjonale datasett eller lokale eller regionale datasett som kommunen ønsker å bruke.

DOK for dataeiere

 Data som skal godkjennes som DOK-data, må oppfylle kravene satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Egnethetsanalyse av DOK-dataene

Norconsult informasjonssystemer gjennomførte høsten 2017 en egnethetsanalyse av DOK-datasettene. Analysen så spesielt på datasettenes innholdskvalitet og dokumentasjonskvalitet.

Høsten 2019 gjorde Norconsult AS en undersøkelse av plankonsulenters bruk av DOK og geodata i sine arbeidsprosesser.

Tiltaksplan for bedre egnethet

Våren 2018 ba Kartverket DOK-dataeierene redegjøre for hvilke tiltak de sette i verk for å imøtekomme funnene i egnethetsanalysen. Dette ble gjort på bestilling  fra KMD. Etatene reviderte sine svar i 2019:

Foreslå endringer i DOK

Det er mulig å foreslå endringer på listen over de definerte nasjonale datasettene for Det offentlige kartgrunnlaget. Endringer kan være forslag om nye datasett, endringer på datasett, sletting av datasett og tekniske krav knyttet til datasettene. Fristen er 1. oktober hvert år, og endringene må være begrunnet gjennom behov knyttet til plan- og bygningsloven. Bruk skjemaet under for å foreslå.

Skjema for innspill om endringer i DOK (docx)

Share
XPPT