Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Fylkesgeodatautvalget Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget (FGU) er hovedutvalg for satsing og samordningen av Geovekst og Norge digitalt i de to fylkene.

Representanter til Fylkesgeodatautvalget (FGU) velges av deltakende parter. FGU er styringsgruppe for underutvalg med tyngre faglig representasjon.

Utvalget skal:

  • Bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen. Bidra til å profilere Norge digitalt / Geovekst og den samfunnsmessige betydningen av forvaltningsarbeid i fagmiljøene
  • Gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • Bidra til en optimal bruk av de ulike partenes ressurser til kartleggingsformål og annet geodataarbeid. Utarbeide og vedta en strategisk plan (geodataplan) for en 4 års periode med årlig revisjon
  • Behandle og godkjenne Geodataplanen

Fylkesgeodatautvalget møtes to ganger i året. Ett møte før sommeren og ett møte i september/ oktober der geodataplanen besluttes.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalget
Representant for Navn Kommer fra
Fylkeskommunen Knut Dammen Telemark fylkeskommune
Fylkeskommunen Tone Lassen,
Rasmus Palmqvist (vara)
Vestfold fylkeskommune
Statsforvalteren (Landbruket) Knut Sindre Vale,
Sanela Jacobsen (vara)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen Stein Rinholm Statens vegvesen
Kommunesamarbeidet i Vestfold Kåre Conradsen Tønsberg kommune
Kommunene Robert Bergan (leder) Sandefjord kommune
Vest-Telemark-samarbeidet Bjørn Arild Hagen Seljord kommune
Grenlandssamarbeidet Øyvind Bakken Porsgrunn kommune
Energi Kai Gunnar Jore Skagerak Energi
Bane NOR Jon Haugland Bane NOR
Øvrige ND-parter Elisabet Rui
Bjørn Lytskjol (vara)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Øvrige ND-parter Endre Før Gjermundsen Universitetet i Sør-øst Norge avd Bø (USN)
Øvrige ND-parter Lars Kjærstad Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Kartverket Jon Arne Trollvik Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) Kjetil Waal (leder AU-Basis) Kartverket Vestfold og Telemark
Norge digitalt (sekretariat) Leif Kåre Knutsen (leder AUPT) Kartverket Vestfold og Telemark
Observatør Knut Egil Larsen Asplan Viak
Share
XPPT