Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylke

Fylkesgeodatautvalget for Vestfold og Telemark har en målsetting om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i fylket. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Kontaktpersoner

Kartverket Vestfold og Telemark

Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i fylket, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag. Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden.

Oversikt over FDV-runde 2021.xlsx

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til Geovekst veiledningsdokumentasjon.

Fortløpende status FKB-dataene i vårt fylke (geonorge.no)

Arbeidsdeling

 • Statens vegvesen og fylkeskommunen legger dataene direkte i SFKB
 • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene som direkteoppdaterer i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket
 • Kartverket utfører følgende
  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på samferdselsdatasettene (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)
Share