Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i Trøndelag fylke

Fylkesgeodatautvalget for Trøndelag skal sikre best mulig samlet utnyttelse av ressursene til kartlegging i fylket. Målet er effektiv og samordnet forvaltning av datasett etablert gjennom Geovekst og Norge digitalt. Kommunevise FDV-avtaler er et viktig redskap i å nå målet. Trondheim organiserer FDV-arbeidet selv.

FDV-avtalene (forvaltning, drift og vedlikehold)

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Trøndelag.

FDV-årsmøter 2020

Kartverket Trøndelag avholdt møtene i perioden 3. - 17. mars.

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata som inngår i
Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.
Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Det arrangeres to årlige forvaltningsrunder i fylket for alle FKB-baser samt arealplanbaser.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene.

Share