Gratis transformasjon av koordinater

På tjenesten over er det kun mulig å transformere enkeltpunkter pr i dag, men transformering av filer kommer.

Transformasjonsbiblioteket Proj

Proj er et opensource transformasjonsbibliotek hvor Kartverket bidrar med transformasjoner og kildekode. Biblioteket er fritt tilgjengelig og kan kjøres både på Windows, Linux og Mac. Biblioteket regner om koordinater mellom de ulike offisielle referanserammene EUREF89, ITRF, NGO1948 og ED50. Programmet kan også konvertere mellom plane, geografiske og jordsentriske koordinater. Dette omfatter også konvertering til og fra bygg- og anleggsprojeksjonen EUREF89 NTM.

Få mer informasjon om Proj

Brukerveiledning på hvordan komme i gang med transformasjoner fra Kartverket og transformasjonsbiblioteket Proj

Transformasjons-API

Tjenesten bygger på Proj og standarder i OpenAPI-spesifikasjonen. API-et vil være til stor nytte for alle som skal transformere koordinater eller transformere i en applikasjon.

API-et transformerer mellom referanserammer og kartprojeksjoner med bruk av EPSG-koder. Alle norske referanserammer og kartprojeksjoner er tilgjengelige i API-et, og det er nå også mulig å transformere 4D-koordinater (nord, øst, høyde og tid).

Benytt API-et til å transformere

Trenger du hjelp?

Ved faglige/tekniske spørsmål kontakt:

  • Sveinung Himle på e-post sveinung.himle@kartverket.no eller tlf 32 11 81 35
  • Per Christian Bratheim på e-post per.christian.bratheim@kartverket.no eller tlf 32 11 84 75

For bestilling av SkTrans kontakt:

  • Stine Ø. Henriksen på e-post stine.henriksen@kartverket.no eller tlf 32 11 84 92

Transformasjonprogrammet SkTrans

Vi selger fremdeles SkTrans som er et Windows-basert transformasjonsprogram (siste offisielle versjon er 2.2.0). Programmet vil etter hvert fases ut med det nye transformasjonsbiblioteket Proj når vår nye transformasjonstjeneste møter alle kundebehov.

SkTrans kan transformere punkter til og fra SOSI-filer og tekstfiler i fritt format. Punkter kan også transformeres enkeltvis.

Selve transformasjonsrutinene blir utgitt i form av transformasjonsbiblioteker (windows dll-filer). Fordelen med denne løsningen er at brukeren kan velge mellom flere transformasjonsbiblioteker etter behov. Bibliotekene kan også brukes av andre programmer enn SkTrans. Som standard leveres SkTrans med landsformelen, som er det landsdekkende transformasjonsbiblioteket Skt2lan1.dll. Landsformelen inneholder all funksjonalitet som er beskrevet nedenfor, og kan brukes til de fleste formål. Det finnes også fylkes- og kommunevise transformasjonsbiblioteker for transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948. Disse bibliotekene har ikke alle funksjonene som finnes i landsformelen.

Priser SkTrans

Ny enbrukerlisens: kr 9.000,-

Oppgradering: kr 5.000,-

Kun landsformel: kr 5.500,-

Norge digitalt-parter

Ny enbrukerlisens: kr 4.000,-

Oppgradering: kr 1.500,-

Alle priser ekskl. mva.

Transformasjon mellom referanserammer

NGO1948 – EUREF89

Transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948 er basert på ~26.000 fellespunkter, organisert i delaunay-triangler. Nøyaktigheten er i området 3-10 cm. Med nøyaktighet menes her forskjellen mellom et transformert og et beregnet koordinatsett. I Grenlands-området og Møre og Romsdal (Møre-grunnlag) er det gjort spesielle tilpasninger.

ED50 – EUREF89

Transformasjonen mellom ED50 og EUREF89 bygger på en sammensatt 7-parameter helmert-transformasjon publisert av EPSG. Antatt nøyaktighet er i området 0.5 – 1 meter.

EPSG Guidance Note 10, versjon 1 2001

ITRF – EUREF89

Transformasjonsbibioteket Proj tilbyr transformasjon mellom ITRF2014 og EUREF89. Ettersom ITRF er en dynamisk referanseramme, må man ha kjennskap til hvordan ITRF og EUREF89 beveger seg i forhold til hverandre. En bevegelsesmodell med kjente hastigheter i grunnriss og høyde vil bidra til dette. Kartverket benytter seg av en bevegelsesmodell utvikla sammen med de andre kartverkene i Norden og Baltikum.

Proj kan transformere koordinater mellom ITRF14 ved en gitt epoke og EUREF89. Dette er for eksempel aktuelt dersom man benytter en GNSS-beregningstjeneste på internett, og ønsker de beregnede koordinatene i EUREF89.

Konvertering av koordinater

Konvertering av koordinater innenfor samme referanseramme har normalt ingen innvirkning på nøyaktigheten, men bruk av plane koordinater i soner langt fra naturlig sone for et område kan gi tap av nøyaktighet.

Proj kan konvertere mellom geografiske (bredde/ lengde), jordsentriske (XYZ) og plane koordinater. Programmet kan håndtere begge de plane koordinatsystemene EUREF89 UTM og bygg- og anleggsprojeksjonen EUREF89 NTM.

Høydeinformasjon

Proj kan konvertere mellom ellipsoidiske høyder og høyder i de nasjonale høydesystemene NN1954, NN2000 og Sjøkartsnull. Dette gjøres ved hjelp av høydereferansemodeller.

EPSG-koder

Ved transformasjoner og konverteringer i Proj benyttes EPSG-koder ved overgang mellom referanserammer, datum og projeksjoner. EPSG-registeret er administrert av IOGP (International Association of Oil & Gas Producers) og fungerer som en “de facto standard” på transformasjoner og referanserammer.

Oversikt over EPSG-koder som Kartverket støtter

Andre transformasjonsprogrammer

Flere leverandører av programvare til kart- og oppmålingsbransjen leverer transformasjonsprogrammer basert på Kartverkets transformasjonsbibliotek Proj. Dette er med på å sikre at man får samme resultat uavhengig av hvilket program som benyttes.