Gratis transformasjon av koordinater

(foreløpig ikke mulig til/fra NTM)

Transformasjonprogrammet SkTrans

SkTrans er et Windows-basert transformasjonsprogram (siste offisielle versjon er 2.2.0) som regner om koordinater mellom de ulike offisielle referanserammene EUREF89, ITRF, NGO1948 og ED50. Programmet kan også konvertere mellom plane, geografiske og jordsentriske koordinater. Dette omfatter også konvertering til og fra bygg- og anleggsprojeksjonen EUREF89 NTM.

Bestill SkTrans

For bestilling av SkTrans og andre transformasjonsformler, kontakt Stine Ø. Henriksen på e-post stine.henriksen@kartverket.no eller tlf 32 11 84 92.

Ved faglige/tekniske spørsmål, kontakt Per Christian Bratheim på e-post per.christian.bratheim@kartverket.no eller tlf 32 11 84 75.

SkTrans kan transformere punkter til og fra SOSI-filer og tekstfiler i fritt format. Punkter kan også transformeres enkeltvis.

Selve transformasjonsrutinene blir utgitt i form av transformasjonsbiblioteker (windows dll-filer). Fordelen med denne løsningen er at brukeren kan velge mellom flere transformasjonsbiblioteker etter behov. Bibliotekene kan også brukes av andre programmer enn SkTrans. Som standard leveres SkTrans med landsformelen, som er det landsdekkende transformasjonsbiblioteket Skt2lan1.dll. Landsformelen inneholder all funksjonalitet som er beskrevet nedenfor, og kan brukes til de fleste formål. Det finnes også fylkes- og kommunevise transformasjonsbiblioteker for transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948. Disse bibliotekene har ikke alle funksjonene som finnes i landsformelen.

Priser

Ny enbrukerlisens: kr 9.000,-

Oppgradering: kr 5.000,-

Kun landsformel: kr 5.500,-

Norge digitalt-parter

Ny enbrukerlisens: kr 4.000,-

Oppgradering: kr 1.500,-

Alle priser ekskl. mva.

Fylkesformler/kommuneformler koster kr 2.000,- pr. stk.

Ved kjøp av flere lisenser/transformasjonsformler gis det rabatt -15 % ved kjøp av 2-10 stk og 25 % ved kjøp av 11-25 stk. 

Transformasjon mellom referanserammer

NGO1948 – EUREF89

Transformasjon mellom EUREF89 og NGO1948 er basert på fellespunkter, og den er stedsavhengig ved at de nærmeste fellespunktene velges ut for hvert punkt som skal transformeres.

Landsformel

Transformasjonsbiblioteket Skt2lan1.dll dekker hele fastlands-Norge, og transformasjonen mellom NGO1948 og EUREF89 er basert på ca 16 500 fellespunkter. Nøyaktigheten er i området 3-10 cm.

Med nøyaktighet menes her forskjellen mellom et transformert og et beregnet koordinatsett.

I Grenlands-området og Møre og Romsdal. (Møre-grunnlag) er det gjort spesielle tilpasninger.

Fylkesformler

De fylkesvise transformasjonsbibliotekene er basert på de samme fellespunktene som landsformelen og de har samme nøyaktighet. Disse bibliotekene gir samme transformasjonsresultat som landsformelen, men det kan forekomme noen forskjeller nær fylkesgrensene på grunn av ulikheter i NGO1948-grunnlaget.

Brukerne kan også legge inn egne fellespunkter for å bedre tilpasningen til det lokale grunnlaget.

Kommuneformler

Disse transformasjonsbibliotekene ble utarbeidet i forbindelse med kommunenes overgang fra NGO1948 til EUREF89. Kommuneformlene er spesielt tilpasset det kommunale NGO-grunnlaget. Nøyaktigheten er som regel i området 3-7 cm, men vil variere med kvaliteten på NGO1948-grunnlaget.

ED50 – EUREF89

Fastlands-Norge

SkTrans med landsformelen Skt2lan1.dll kan transformere mellom ED50, EUREF89 og NGO1948 i Fastlands-Norge. Antatt nøyaktighet er i området 0.5 – 1 meter.

De norske havområdene

For transformasjon mellom EUREF89 og ED50 i havområdene må man bruke transformasjonsbiblioteket SKT2NOR1.dll. Dette biblioteket inneholder egne løsninger for Nordsjøen (Nordsjøformelen) og Norskehavet.

ITRF – EUREF89

SkTrans med landsformelen kan transformere koordinater mellom IGS05, IGS08 og ITRF14 ved en gitt epoke og EUREF89. Dette er for eksempel aktuelt dersom man benytter en GNSS-beregningstjeneste på internett, og ønsker de beregnede koordinatene i EUREF89.

Konvertering av koordinater

Konvertering av koordinater innenfor samme referanseramme har normalt ingen innvirkning på nøyaktigheten, men bruk av plane koordinater i soner langt fra naturlig sone for et område kan gi tap av nøyaktighet.

SkTrans kan konvertere mellom geografiske (bredde/ lengde), jordsentriske (XYZ) og plane koordinater. Programmet kan håndtere begge de plane koordinatsystemene EUREF89 UTM og bygg- og anleggsprojeksjonen EUREF89 NTM.

Høydeinformasjon

SkTrans kan konvertere mellom ellipsoidiske høyder og høyder i de nasjonale høydesystemene NN1954 og NN2000. Dette gjøres ved hjelp av høydereferansemodeller.

Andre transformasjonsprogrammer

Flere leverandører av programvare til kart- og oppmålingsbransjen leverer transformasjonsprogrammer basert på Kartverket sine transformasjonsbiblioteker. Dette er med på å sikre at man får samme resultat uavhengig av hvilket program som benyttes.