Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartprojeksjonar

Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført ein sekundær offisiell projeksjon, EUREF89 NTM.

UTM - Universal transverse mercator

Som offisiell kartprojeksjon i EUREF89 bruker vi UTM, Universal transverse mercator. UTM er ein Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebreidde. Berøringsmeridianane er 3°, 9°, 15° osv. aust for Greenwich. På grunn av den store sonebreidda er det lagt på ein målestokkfaktor på 0.9996 langs berøringsmeridianen. Dette inneber at ein avstand målt i terrenget, må korrigerast med inntil 400 ppm (parts per million) eller 4 cm/100 meter, avhengig av avstand frå sentralmeridianen, for å kunne reknast om til ein avstand i kartplanet. Det er avgjort at sonene 32, 33 og 35 skal brukast til kartlegging i Noreg.

Kva er ein kartprojeksjon?

Kartprojeksjon er den metoden ein brukar når ein skal overføra Jordas eller eit anna rundt overflatetrekket til himmellekam til eit flatt kart.

Den projeksjonen som har vore mest vanleg i Europa i mange hundre år er Mercator-projeksjon

NTM – kartprojeksjon for bygg- og anleggsføremål

For bruk i bygg- og anleggsbransjen er det innført ein sekundær offisiell projeksjon:

EUREF89 NTM spesifikasjon

EUREF89 NTM - Norsk Transversal Mercator (pdf) med sonene 5–30.

Projeksjonen har desse eigenskapane:

  • 1 grads sonebreidde
  • Sentralmeridian kvar halve grad, 5º30’, 6º30’, osv.
  • Målestokk 1.0000 i sentralmeridianen (tangering)
  • 1 000 000 (1 million) i falsk offset nord (N=1 000 000 ved B=58º Nord) og 100 000 (hundre tusen) i falsk offset aust
  • Same geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM
  • Maksimal målestokkskorreksjon 11 ppm innanfor naturleg sone
Share
XPPT