Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

CPOS dokumentasjon

Standarden ”Posisjonstjenester i sanntid” omhandler krav til GNSS-baserte sanntidstjenester.

Bakgrunnen for standarden er todelt:

  • For det første er det behov for å sette krav til GNSS-baserte sanntidstjenester. Dette er tjenester for brukere med behov for nøyaktig posisjonsbestemmelse, og antall brukere av slike tjenester har steget raskt de siste årene. Slike posisjonstjenester har i stor grad tatt over for tradisjonell RTK, hvor brukeren må håndtere sin egen referansestasjon. Å bruke en posisjonstjeneste istedenfor egen referansestasjon er arbeidsbesparende for brukeren, men brukeren har dermed også gitt fra seg noe av kontrollen over målingene sine.

  • For det andre ser en for seg en fremtid der tilbyderen av posisjonstjenester ikke samtidig er eier av alle nødvendige permanente referansestasjoner, en utvikling som trenger retningslinjer i form av en standard.

Standarden skal dermed gi brukerne mulighet for å vurdere kvaliteten på de forskjellige posisjonstjenestene, samt gi retningslinjer der tilbydere av posisjonstjenester ikke samtidig er eier av de permanente referansestasjonene.

Nedenfor finnes dokumentasjon som viser at Kartverket oppfyller kravene i standarden.

Share