Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kontrollere arealplaner

Når en arealplan er ferdig konstruert, bør vektorfila kvalitetssjekkes.  Ved bruk av programmet SOSI-vis kan man tegne opp innholdet i fila og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll.  SOSI-kontroll installeres sammen med installasjon av SOSI-vis.

Produktspesifikasjoner

På regjeringen.no finner du blant annet produktspesifikasjoner for fremstilling arealplankartet, fargekoder i NPAD og liste med feltkoder for arealformål.

Gå til temasiden for digital framstilling av plankart og planregister på regjeringen.no.

SOSI-kontroll er et program som benyttes for å kontrollere kvaliteten på vektordata. SOSI-kontroll er inkludert i programmet SOSI-vis.

En del feil og mangler kan avsløres ved en enkel visuell kontroll. I SOSI-vis kan du legge på tegneregler med såkalte kommandofiler. Kommandofilene er laget for å tegne opp elementene i vektorfila slik de skal tegnes i henhold til NPAD 2 tegneregler. Kommandofilene finner du under C:\SOSI-vis\Standard tegning.

Du kan starte SOSI-kontroll fra en egen meny i SOSI-vis. SOSI-kontroll kontrollerer kun opp mot kravene i SOSI-spesifikasjonene.

SOSI-kontroll sjekker hovedsakelig feil på egenskapsnivå og utfører noen få geometrikontroller, men vil ikke avdekke alle typer knutepunkts- og flatefeil. Det betyr at en plan som går gjennom SOSI-kontroll uten feil, likevel kan inneholde visse typer geometrifeil.  Disse feilene kan avdekkes med å kjøre egne geometrikontroller i tillegg til SOSI-kontroll.  Kontroll av konsistensen og småpolygon er tilgengelige i SOSI-vis under menyen "Kontroll".

Les mer om hvordan konsistenssjekk og småpolygonsjekk utføres her.

Kontrollene i SOSI-vis brukes som et supplement til kontrollene i SOSI-kontroll for å gi en mer komplett test av datasettet. Noen tester må likevel utføres manuelt. Det gjelder blant annet en sjekk om formålsflater er heldekkende innenfor plangrensen. Kontrollen utføres ved å sjekke totalareal for alle formålsflater og areal for planområde. Arealene skal være identiske.

Last ned og få veiledning om SOSI-vis og SOSI-kontroll.

Programmet SOIS-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

Filhode og ”..SOSI-VERSJON”

Det er med tiden blitt utviklet nye versjoner av SOSI-standardene. De færreste er kanskje klar over at egenskapen ”..SOSI-VERSJON” peker til den generelle delen av standarden, det vil si SOSI del 1.

Ny versjon av SOSI del 1 har versjonsnummer 5.0. SOSI plan finnes ennå ikke i versjon 5.0, men er på gang. Inntil videre vil man ved kontroll av plan måtte bruke SOSI med versjonsnummer 4.5.

Ved overgang til versjon 5.0 blir det innført vesentlige endringer som det blir informert bredt om i egne artikler publisert hos KDD, KS, Dibk og Kartverket for å nevne noen.

Filhode og ”..OBJEKTKATALOG”

I den generelle delen av SOSI-standarden er det innført en ny egenskap i filhodet, ”..OBJEKTKATALOG”, med tilhørende egenskaper og koder. Egenskapen ”..INNHOLD” og tilhørende gruppe-egenskaper går dermed ut. Dette gjelder alle fagområder, og ikke bare plan.

Riktig tekst i filhode

For at SOSI-kontroll skal kunne kontrollere planene mot riktig spesifikasjon, må egenskapen ”..OBJEKTKATALOG” og tilhørende underegenskaper legges korrekt inn i filhodet. Så snart egenskapen er lagt riktig inn, vil andre kontrollfunksjoner i SOSI-kontroll gråes ut (du vil ikke gis anledning til å velge), og det vil automatisk bli valgt riktig kontrolloppsett.

..OBJEKTKATALOG peker til datasettets kortnavn og spesifikasjonens versjon.

Riktig tekst (syntaks) i filhodet for de tre produktspesifikasjonene for plan er gitt nedenfor. Datoene refererer til versjoner av spesifikasjonene, og "Arealplan" refererer til aktuell objektkatalog. Utfyllende informasjon finnes på en av de første sidene i de tre produktspesifikasjonene.

I tillegg er det laget to kontrollrutiner som gir anledning til å kontrollere enkeltplaner etter pbl 2008, samt enkeltplaner etter pbl 1985 eller eldre.

Endringer i spesifikasjonene

I august 2019 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut nye produktspesifikasjoner for SOSI-plan basert på SOSI fagområdestandard Plan 4.5.2. Dette er versjon 20190401 av spesifikasjonene. Forrige versjon var 20180701. Produktspesifikasjonene gir regler for hvordan vektorfila skal kodes. Vektorfila danner grunnlag for plankartet. Produktspesifikasjonene har ikke tilbakevirkende kraft. Dette betyr at en plan skal være kodet etter den produktspesifikasjonen som er gjeldende på vedtakstidspunktet.

I nyeste og nest nyeste versjon er det en del endringer i forhold til tidligere versjoner:

Share
XPPT