Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning av planregister

Plan- og bygningsloven krever at kommunen skal ha et planregister, og det skal helst være digitalt. Her skisserer vi hvordan det kan gjøres.

FAKTA Planregister

Det finnes to typer planregister:

  • Planregister med planoversikt er en enkel liste eller oppstilling over endelig vedtatte arealplaner i dokumentform.
  • Digitalt planregister er en database med fullstendig og systematisert informasjon over endelig vedtatte arealplaner.

Digitalt planregister skal følge en egen standard som finnes i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

Tilgang til planinformasjon er viktig for en rekke formål i samfunnet. Kan planinformasjonen gjøres digital, vil det effektivisere behandlingen av plan- og byggesaker. Planregister på nett gjør det lettere for alle å finne planinformasjonen.

Kommunene skal ha et planregister som inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner, og bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Planregisteret skal inneholde alle vedtatte planer og planer som er under arbeid. Registeret skal også inneholde planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. I tillegg skal alle vedtatte mindre endringer, dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak være registrert i planregisteret.

Kravet om digitalt planregister gjelder kun digitale planer. Kommunen bestemmer selv om digitale planer som er endelig vedtatt før 1. januar 2010 skal føres inn i digitalt planregister.

Regjeringen har som mål at flest mulige arealplaner blir digitalisert og gjort tilgjengelige, og at alle kommuner får på plass digitale planregistre. Kartverket har derfor støttet og hjulpet kommunene med å få digitalisert sine arealplaner og få på plass digitalt planregister.

Kommuner som ikke fører digital planregister, skal føre et enkelt planregister med planoversikt. Planoversikten kan for eksempel presenteres i et regneark. Fordi den skal legges ut på kommunens hjemmeside, må den være i digital form.

Etablering og forvaltning av digitalt planregister

Plan- og bygningsloven stiller store krav til den som skal etablere og forvalte dataene. Kommunen må ha kunnskap om standardene, vite hvordan feil i datasettene kan korrigeres, og vite hvordan plandata vedlikeholdes og forvaltes i planregisteret.

Etablering av planregister

Kartverket har laget en veileder som viser hvordan man kan gjennomføre et prosjekt for å etablere et digitalt planregister. Veilederen viser blant annet hvordan kommunen skaffer seg oversikt over arealplanene sine, hvordan disse skal vurderes og hvilke krav som stilles.

Last ned Kartverkets veileder for etablering av digitalt planregister (pdf).

Her finner du en trinnvis oversikt over gangen i et prosjekt for å etablere digitalt planregister for din kommune. Oversikten er basert på veilederen for etablering av digitalt planregister.

Forvaltning av planregister

Kommunen skal ha en rutinebeskrivelse om forvaltning og vedlikehold av sitt planregister. Denne skal være skriftlig og inneholde opplysninger om hva som skal gjøres av hvem når arealplaner utarbeides og dataene skal forvaltes.  

Kartverket har laget en veileder om forvaltning av kommunalt planregister. Veiledningen går gjennom de forberedelsene kommunen bør gjøre for å kunne forvalte sine plandata på en ensartet måte over tid. Veilederen er teoretisk. Den legger vekt på hvilke vurderinger kommunene må gjøre og de avgjørelser som må tas i forbindelse med planforvaltningen.

Last ned Kartverkets veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister (pdf).

Planregister på nett og Norge digitalt

Kommunen skal sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett. Kommunen skal også sørge for at data fra digitalt planregister er tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge digitalt.

Informasjon fra planregister med planoversikt skal også være tilgjengelig på nettet. Kartverket oppfordrer kommunene til å ha tilgangen til kommunens planregister godt synlig på kommunens nettside.

Share
XPPT