Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Dispensasjoner i planregister

Dispensasjoner fra endelig vedtatte arealplaner skal føres inn i planregisteret, og noen av dem skal georefereres.

Fakta Dispensasjon fra arealplan

Dispensasjon fra en vedtatt arealplan defineres som en planhendelse, det vil si en hendelse i planens levetid. Dispensasjon vil ikke endre en arealplan.

Hendelsen skal knyttes til en konkret arealplan. Dispensasjonen registreres som planhendelse på arealplanens arealplan-ID.

Reglene om dispensasjon finner du i plan- og bygningsloven kapittel 19.

Georefererte dispensasjoner skal knyttes til en arealplan som en hendelse i planregisteret. Hendelsen dokumenteres med vedtak og nord- og øst-koordinat. I tillegg legges det inn et punkt i kommunenes forvaltningsbase med egenskaper og koding i henhold til generell objektkatalog for arealplaner i SOSI-standardens plandel.

Georeferering

Dispensasjoner som skal georefereres, er dispensasjoner fra:

  • forbudssonen langs sjø og vassdrag
  • arealformålet grønnstruktur
  • arealformålet landbruks-, natur- og fritidsformål, samt reindrift
  • arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
  • sikrings-, støy- og faresoner
  • infrastruktursoner
  • randsoner rundt verneområder
  • båndleggingssoner

Er det gitt dispensasjoner fra flere formål og soner i samme vedtak, skal hvert av formålene og sonene ha hver sin georeferanse.

Kodeliste for dispensasjoner

I planregisteret skal dispensasjoner kodes etter en liste over type dispensasjoner. Kodelisten er knyttet til hva det er gitt dispensasjon fra.

Dispensasjoner er nærmere omtalt i kapittel 4.3.5. i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4, Spesifikasjon for kommunalt planregister.

Kodelisten over type dispensasjon finnes i produktspesifikasjonen. Listen har også koder for fire dispensasjonstyper som ikke er etter reglene i plan- og bygningsloven.

Kodelisten åpner ikke for å vise søknader om dispensasjon som er avslått.

Teknisk løsning

Hvordan man rent teknisk skal registrere dispensasjonen, avhenger av løsningen systemleverandøren har utviklet. Løsningen skal oppfylle kravene i den nasjonale produktspesifikasjonen.

Share
XPPT