Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Faggrupper i regi av Geovekst-forum

Dersom partene i samarbeidet ser behov for det, kan det settes ned arbeidsgrupper for ulike fagtema.

Hovedfokus for gruppene er å samle og ivareta partenes brukerbehov innenfor sitt fagfelt. Saker som trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til behandling.

Den enkelte deltaker i en arbeidsgruppe dekker egne kostnader (arbeidstid, reise- og møtekostnader).

Kontakt

Share
XPPT