Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Temadata «stormflo og havnivå» i ny drakt

Datasettet «stormflo og havnivå» blir oppdatert for å være i tråd med anbefalingene i DSB sin nye veileder for hvordan kommunene skal tilpasse seg et stigende havnivå og høye vannstandshendelser. Dette innebærer en ny datamodell og endringer i distribusjonsløsningene for datasettet.

Se metadata til datasettet «stormflo og havnivå» på geonorge.no.

Nytt kunnskapsgrunnlag og veileder til kommunene

I april 2024 kom det nye nasjonale kunnskapsgrunnlaget for havnivå og høye vannstander, også kalt stormflo. Da ble havnivårapporten «Sea-level Rise and Extremes in Norway» publisert, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter på oppdrag for Miljødirektoratet.

I etterkant av rapporten har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommet med en veileder som gir kommunene oppdaterte råd og anbefalinger om hvordan de skal ta hensyn til havnivåstigning i sin planlegging, både på kort og lang sikt, og for ny og eksisterende bebyggelse. DSB anbefaler å bruke andre tidshorisonter for klimapåslag for fremtidig havnivåendring enn tidligere.

De faglige endringene basert på nytt nasjonalt kunnskapsgrunnlag har ført til at det må gjøres endringer i de geografiske dataene i datasettet «stormflo og havnivå». I tillegg er de geografiske dataene utvidet med et eget informasjonsinnhold for et nytt øvre estimat for vannstand. Bygninger og infrastruktur som ligger høyere i terrenget enn dette øvre estimatet for vannstand vil ha en svært liten risiko for å bli rammet av oversvømmelse fra sjøen.

Ikke lenger kommunevise tall

Tidligere veiledere fra DSB har inneholdt lister med et tall som gjelder for en hel kommune eller en stor del av en kommune. Nå gis det ikke lenger slike kommunevise tall. Datasettet «stormflo og havnivå» inneholder i stedet informasjon om kotehøyden i centimeter over referansenivået NN2000 som gjelder for de ulike områdene, gitt som egenskapen «VannstandOverNN2000». Her er alle områder slått sammen der den anbefalte kotehøyden er innenfor intervall på 10 centimeter.

Identifiserer risikoområder til bruk for planlegging

Som tidligere, inneholder datasettet områder som kan bli berørt av oversvømmelse fra sjø ved de ulike kombinasjonene av stormflo og havnivå. Det samme gjelder for dagens og fremtidens kystkontur (middel høyvann).

En modernisert produksjonsløype er tatt i bruk. Den første tiden vil de oversvømte arealene bli hyppigere oppdatert, først og fremst med tanke på generalisering, men også noe forbedret dekning. De anbefalte tallene vil ikke endres av dette.

For planlegging i kystsonen kan disse kartlagene brukes til å identifisere risikoområder, men de er ikke nødvendigvis passende for detaljerte studier eller for å ta avgjørelser på detaljnivå. I slike tilfeller, og dersom planene involverer endringer av dagens terreng, anbefales det at egne lokale analyser utføres på grunnlag av tallgrunnlaget i dette datasettet.

Bruken av datasettet i kommunalt planarbeid er nærmere beskrevet i veilederen fra DSB. Nærmere beskrivelse av datasettet gis i produktspesifikasjonen i Geonorge. Mer om kunnskapsgrunnlaget, samt en visningsløsning for datasettet, finnes på kartverket.no.

Tekniske endringer – datamodell, objekttyper, egenskaper mv.

Endringer i de geografiske dataene fører til andre strukturer på data. Der du har tegneregler, automatiserte script for behandling med videre, må det du regne med å endre og kode om script mv. Nedenfor beskrives endringene grovt, detaljer finnes i produktspesifikasjonen for datasettet «stormflo og havnivå».

Endringer i datamodellen

Objekttypene er tilpasset de kombinasjonene av stormflonivå og klimapåslag som DSB anbefaler i sin veileder. Disse har fått navn som bedre reflekterer dette. En vesentlig forskjell er endring av strukturen i datasettet – objekttypene. I tillegg er det utvidet med objekttyper for et nytt øvre estimat vannstand / stormflo.

  • Egenskapen «utgangsårHavnivå» har blitt erstattet med «klimaår», som brukes for å vise hvilket år klimapåslaget for havnivå gjelder frem til. «Nå» betyr at det ikke er lagt til noe klimapåslag.
  • Egenskapen «VannstandOverNN2000» er ny. Dette er kotehøyden i centimeter over NN2000 av den aktuelle kombinasjonen av stormflonivå og klimapåslag brukt i analysen.
  • Egenskapene «områdeID» og «kombinertInfo» er ikke lenger i bruk og har blitt fjernet fra modellen.  

Nytt er også objekttypen dekningsområde. Denne har dekningsstatus som beskriver om området er kartlagt eller ikke. «Ikke kartlagt» brukes der datagrunnlaget for å gjøre analysen mangler, mens «ikke relevant» beskriver områder som ikke vil bli berørt av stormflo og havnivåendring.

Detaljert beskrivelse av ny datamodell: Stormflo og Havnivå - Geonorge objektregister

Endringer i WMS-tjenesten

WMS for stormflo og havnivå har fått en ny URL som stemmer bedre med navnet på datasettet:

  • wms.geonorge.no/skwms1/wms.stormflo_havniva?service=WMS&request=GetCapabilities

Den nye WMS-tjenesten vil erstatte den gamle med umiddelbar virkning. Gammel URL / utgått WMS:

  • https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.stormflo?service=WMS&request=GetCapabilities.

Den gamle tjenesten blir stengt på kort varsel fordi denne da bare vil inneholde utdaterte data som ikke er det gjeldende DOK-datasettet.

Den nye WMS-tjenesten inneholder tilrettelagt presentasjon av alle kartlagene i det nye datasettet, som listet i metadata om datasettet «stormflo og havnivå» på Geonorge. De detaljerte kartlagene er tilgjengelig i målestokker større enn 1:80 000. For mindre målestokker er kun dekningsoversikten tilgjengelig.

" width=
KARTLAG: I tillegg til dekningsoversikt inneholder ny WMS kartlag som viser utstrekningen av mulig oversvømt areal ved middel høyvann eller en stormflo ved dagens havnivå eller et fremtidig havnivå. Skjermdump.

Dekningsoversikten bruker standardiserte verdier fra kodelisten dekningsstatus i Geonorge. Hver verdi har en egen skravert farge.

" width=
DEKNINGSOMRÅDE: Ved å slå på dekningsområde vil du få en oversikt med status for dekning, markert med skraverte områder i ulike farger. Skjermdump.

Ved å klikke (getfeatureinfo) på objektene kan du hente ut detaljert informasjon om for eksempel beregnet vannstand over NN2000, sikkerhetsklasse, oppdateringsdato og hvilket årstall havnivået er beregnet for. Det er også lenke til mer detaljert metadata.

" width=
GETFEATUREINFO: Ved å klikke på objektene (getfeatureinfo) dukker det opp en dialogboks med informasjon. Skjermdump.

Ny WFS-tjeneste

Det er etablert en helt ny WFS-tjeneste, den er i testfase, men skal kunne brukes:

  • http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stormflo_havniva?service=WFS&request=GetCapabilities

Gammel WFS blir stengt når nytt datasett lanseres, da denne kun inneholder gammelt datasett. WFS som blir stengt: 

  • https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stormflo?service=WFS&request=GetCapabilities

Kontakt

Kartverkets kundesenter

Tilbakemeldinger til de nye tjenestene og innspill til videreutvikling kan sendes til kundesenter@kartverket.no.

Share
XPPT