Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Stavanger havnekart i ny utgave

Sjøkart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger, inneholder mange oppdateringer, særlig omskjerming av sektorlykter. 

Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige. Kartet blir ikke trykt, men blir plottet på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Kjøpe sjøkart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Havnekart

Sjøkart nr. 455 Stavanger havn med innseilinger er i målestokk 1:25 000 og er en del av Kartverkets havnekartserie. Sjøkartet inneholder to kartutsnitt (spesialer) i målestokk 1:10 000:

  • Stavanger havn
  • Dusaviga

Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene og innseilinger i kyststrøkene.

Endringer i sjøkartet

Kartet er oppdaterte med mange endringer, særlig lanterner og lykter samt rettelser meldt i Etterretniger for sjøfarende (Efs).

Mange sektorlykter er omskjermet til IALA-systemet. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Andre rettelser i kartet kan være sjømerker, fartsbegrensninger, rørledninger, grunnerapporteringer, utfyllinger og annet. Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, som er meldt i Efs. I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad. Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Ny utgave 03/2024. POD: 1. mars 2024. Rettet t.o.m. Efs nr. 04/24.

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en «ny utgave» av sjøkartet blir utgitt, vil tidligere utgaver være foreldet og dermed ugyldige.

Det presiseres at store deler av kartet er uendret. Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Fakta Ny utgave av sjøkart

En ny utgave av et eksisterende sjøkart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Store deler av kartet er uendret.

Når en «ny utgave» er utgitt, blir tidligere utgaver av sjøkartet foreldet og dermed ugyldige.

Kartnummeret endres ikke, med unntak av tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir et internasjonalt kart (INT-kart).

Norsk sjøkart blir utgitt som POD-kart, ny utgave og nytt kart. 

Kontakt

Anita Sunde

Seksjonssjef i kart- og geodataseksjonen, Kartverkets sjødivisjon

anita.sunde@kartverket.no

Tlf. 51 85 88 69 / 959 61 301

Share
XPPT