Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet

Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

FDV-avtalene

FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene.

Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av avtaletekst og vedlegg. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Regionmøter for Innlandet fylke

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning av geodata som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige Norge digitalt/ Geovekst-årsmøtene.

Forvaltningsrunder

FGU Innlandet har godkjent en ny ordning for gjennomføring av FDV-arbeidet i 2022.

Vårens regionvise FDV-runder vil derfor utgå og erstattes av arbeid med kvalitetsheving av utvalgte datasett i SFKB.

FDV-kalender 2022

Region Aug Sep Okt Nov Des
Sør-Hedmark   X      
Elverum-Solør         X
SÅTE X        
Nord-Østerdal X        
Hedmarken       X  
Gjøvik-regionen (inkl. Gran) X        
Lillehammer-regionen   X      
Valdres     X    
Midt-Gudbrandsdal      X    
Nord-Gudbrandsdal       X  

 

De planlagte FDV-rundene til høsten er tilpasset leveranse av grunnlagsdata til firma i årets GV-prosjekter.

Alle parter som ikke selv oppdaterer direkte i SFKB, eller har plandata som ikke geosynkroniseres , kan sende data til kartkontoret ved behov. Partene vil få beskjed dersom det blir aktuelt å endre planen i løpet av året.

Originaldataverter

Originaldatavert er den part som har ansvaret for vedlikehold av originalen av det enkelte primærdatasett
definert inn under FKB.

Forpliktelser ved å være originaldatavert

  • Sørge for å innhente data fra andre samarbeidsparter og oppdatere datasettet
  • Levere datasettet ferdig oppdatert og kontrollert til Kartverket ved hver ajourholdsrunde

Denne jobben får originaldataverten betalt for gjennom FDV-avtalen.

Fordelen med at kommunen er originaldatavert er at sannsynligheten for å fange opp endringer i kommunen er større med lokalkunnskap. Dette forutsetter at kommunene har forvaltningssystem for geodata, kompetanse og nok folk til å levere tilfredsstillende datasett til rundene med ajourhold.

I de kommuner dette ikke er tilstede, er Kartverket originaldatavert.

Relatert informasjon

For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til Geovekst veiledningsdokumentasjon.

Til veiledningsmateriell om Geovekst (kartverket.no)

Share