Siste oppdatering

SOSI-referansegrupper

SOSI-referansegruppene skal være en kontaktflate mellom Standardiseringssekretariatet og representanter fra bransjen som er interessert i informasjon rundt standardisering under SOSI.

Referansegruppene blir kontaktet ved ulike aktiviteter i standardiseringsmiljøet.

Dette kan være invitasjon til å delta i prosjekter, høringer og informasjon om ferdigstilte standarder.

Gruppene kan også brukes til å diskutere konkrete problemstillinger innen forskjellige fagfelt der dette går utover enkelte standardiseringsprosjekters omfang.

Gruppene er inndelt i ulike fagfelt, men det kan forekomme tematisk overlapp mellom enkelte grupper. Gruppenes ulike fagkompetanse vises i oversikten nedenfor.

Ønsker du å delta?

Vil du være med å bidra i standardiseringsprosjekter, eller kanskje du bare ønsker informasjon om hva som foregår, send en melding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Gi beskjed om hvilke grupper du ønsker å være medlem i, og gjerne på hvilket nivå.

Teknikker og modeller

Rammeverket for SOSI som er standardene under “SOSI del 1 – Generell del” og omhandler temaer som modellering, formatrealisering, metadata med mer.

Høyde

Høydeinformasjon kan være temaer som fastmerker, terrenginformasjon, høydekurver samt ulike typer høydemodeller og representasjonsformer av disse.

Kyst og vann

Kyst, sjø, innsjø og vassdrag.  Dette inkluderer ressurser, ressursutvinning og -forvaltning, natur- og miljødata, maritim ferdsel, samt infrastruktur, bygg og anlegg i sjø, innsjø, vassdrag og havn.

Kommunalinformasjon

Kommunalinformasjon kan være temaer som eiendomsdata, adresser, administrativ inndeling, bygginformasjon, bygningstyper eller annen situasjonsbeskrivelse.

Naturressursdata

Naturressursdata kan være temaer som markslag, jordsmonn, jordregister, geologi, reindrift, naturressurser, med flere.

Samferdsel

Samferdsel omfatter veg, jernbane, lufthavn og annen samferdsel.

Ledning

Ledning omfatter alle typer ledningstraseer og ledningsnett.

Stedsnavn

Stedsnavn omfatter egennavn på geografiske steder.

Plan 

Arealplaner etter Plan- og bygningsloven. Dette kan være regulerings- og kommuneplaner. I tillegg til plankart omfatter arealplaner også dokumenter, som digitale planbestemmelser.

Del