Hender plasserar tracing oppå sjøkart. Foto.
Siste oppdatering

Tracing til norske sjøkart

Tracingane er knytt til Efs-meldingar, og dei lettar arbeidet med å plotte inn endringar i papir-sjøkart. Tenesta er gratis.

Kartverket tilbyr tracinger til sjøkart i hovud- og hamnekartserien, og dei kan lastast ned på kartverket.no/efs.

Tracingane skal nyttast saman med korresponderande Efs-melding. I nedre høgre hjørne på tracingen er det angjeve kva som er gjeldande sjøkart og kva Efs-meldingsnummer tracingen høyrer til.

Print ut på kalkerpapir

Du må sjølv printe ut tracingane. Ved utskrift av tracing må du forsikre deg om at printeren er satt opp til å skrive ut utan skalering. Anbefalt papir for utskrift er kalkerpapir.

Korleis brukast ein tracing?

Tracingen plasserast  parallelt på sjøkartet ved hjelp av påteikna gradnett. Gradnettet har påført lengde- og breddegrad slik at det er enklare å plassere ut tracingen. 

Papir er eit levande materiale som krympar og utvidar seg ved endringar i temperatur og luftfuktigheit. Derfor vil du kunne observere forskjell på tracing og papirsjøkart. Da skal du bruke kystkonturen i tracingen til å plassere den på sjøkartet. Plasseringa av tracingen på kartet er spesielt viktig når du skal endre lyktesektorar, for å sikre at sektorane får dei korrekte vinklane.

Utteikning av objekt på sjøkartet

Når tracingen er plassert riktig på sjøkartet vil objektet som skal endrast hamne på rett stad.

Bruk ein stikkpassar til å perforere tracingen og marker i kartet kor det nye objektet skal teiknast inn. Kva objekt som skal settast inn, flyttast, endrast eller slettast, er angjeve i korresponderande Efs-melding og som tekst og symbol på tracingen.

Når dei nødvendige punkta er markert i kartet kan du teikne ut objektet. Symbolisering i sjøkartet skal vere i samsvar med den som er angjeve på tracingen.

Slette objekt

Når eit objekt skal slettast blir dette angjeve med eit slettesymbol (kryss) i tracingen, samt ein tekst om at objektet skal slettast.

Meir viktig nautisk informasjon og hjelp til bruk av sjølve Etterretninger for sjøfarende (Efs), finn du i viktige vedlegg til Efs.

Del