I september ble en rekke nyheter lansert på Se havnivå. Vi har fått en ny side om framtidig havnivåendring for hele kysten. Vi har innført nytt middelvann basert på perioden 1996-2014, og vi kan endelig presentere nye beregninger for vannstand under en stormflo.

Det betyr blant annet at du kan søke på et hvilket som helst sted langs Norskekysten og finne de nye offisielle framskrivingene for havnivå og ekstreme høyvannsnivåer.

Sistnevnte finner du på siden "Vannstandsnivå", mens figur som viser framskrivingene for havnivå finner du på "Havnivåendringer". Begge temasidene, så vel som en om landheving, en om tidevann og en om statistikk, dukker opp etter at du har søkt på et sted.

Ny side med havnivåendringer

På den nye siden for havnivåendringer finner du beregninger for framtidig havnivåendring for alle steder langs Norskekysten. Hvordan havnivåendringen blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover. Figuren viser derfor beregninger for framtidig havnivå for tre ulike utslippsscenarioer. Tallene er basert på rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner», som er laget av Kartverket og Nansensenteret/Bjerknessenteret på oppdrag for Miljødirektoratet.

- Dette er et resultat av et samarbeid mellom nasjonens fremste forskere på området. Rapporten sammenfatter det meste av nåværende kunnskap om havnivået i Norge, sier Per Erik Opseth, direktør i geodesidivisjonen i Kartverket.

I artikkelen Framtidig havnivå langs Norskekysten kan du lese mer om de nye offisielle framskrivingene av havnivå.

Ekstreme høyvannstall for alle kystkommuner

I januar kom nyheten om at vi var i gang med en ny analyse som kunne gi mye bedre estimater for ekstremverdier for alle steder langs kysten. Nå kan vi endelig presentere resultatene!

Når du nå søker på stedet du er interessert i, vil du på vannstandsnivå-siden finne høyvann med ulike gjentaksintervall for dette stedet. Dette inkluderer blant annet nivå for høyvann med fem års gjentaksintervall som brukes i forbindelse med naturskadeerstatning.

Oppdatering av middelvann

Middelvann er gjennomsnittet av observert vannstand et sted over en periode på 19 år. Tidligere har middelvann vært basert på perioden 1979-1997, mens dagens nye middelvann er basert på perioden 1996-2014. Nytt middelvann er beregnet for 24 av de 25 permanente vannstandsmålerne (unntaket er Jan Mayen), og for de fleste er endringen av middelvann mindre enn 2 cm. Noen steder ligger nytt middelvann høyere enn tidligere, andre steder lavere. Endringene skyldes en kombinasjon av havnivåendring, landheving og bedre datakvalitet.

De fleste stedene der nytt middelvann ligger lavere enn før, er steder med sterk landheving slik som Oslo, Oscarsborg, Narvik, Kabelvåg og ikke minst Ny-Ålesund. Ny-Ålesund er ett av to steder med en endring på hele 8 cm, og på Svalbard skyldes det i hovedsak den sterke landhevingen. Trondheim er det andre stedet med en stor endring, men her skyldes endringen i hovedsak et mye mer pålitelig datagrunnlag enn det forrige.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send e-post på post@kartverket.no.