Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» er laget av Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag for Miljødirektoratet og ble publisert 9. september 2015.

- Dette er et resultat av et samarbeid mellom nasjonens fremste forskere på området. Rapporten sammenfatter det meste av nåværende kunnskap om havnivået i Norge, sier Per Erik Opseth, direktør i geodesidivisjonen i Kartverket.

Resultater for norskekysten

Hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stormflo, er hovedmomentene i rapporten.

Resultatene er basert på oppdaterte data fra klimapanelet i FN sin femte hovedrapport, og er nedskalert til å gjelde for norske kystområder.

I tillegg til nye framskrivninger (fremtidige beregninger) for havnivåendringer fram mot år 2100, inneholder rapporten nye tall for fremtidige ekstremverdier for nesten alle kystkommunene i landet.

Tall for ulike scenarioer kommer på Se havnivå

Rapporten inneholder de offisielle tallene for kommunene, men disse ble også gjort tilgjengelig på Se havnivå 22. september. Her finner du tallene presentert i en figur som viser framskrivninger for framtidig havnivå for årene fram til 2100 sammenlignet med perioden 1996-2005.

Hvordan havnivåendringen blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover. Ulike utslippsscenarioer for klimagasser beskrives i den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Disse er vurdert i rapporten og vil bli vist på Se havnivå.

Sikrere resultater enn tidligere

Sammenliknet med havnivårapporten fra 2009, som baserte seg på globale framskrivninger, gir de regionale modellresultatene som brukes i denne rapporten et mer fysisk korrekt grunnlag for de regionale estimatene.

Det, så vel som bedre forståelse og bredere og nyere datagrunnlag, gir betydelig sikrere resultater.