Rapporten «Fremtidig havnivå og stormflo i norske kystkommuner» er laget av Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket på oppdrag for Miljødirektoratet og ble publisert 9. september 2015.

- Dette er et resultat av et samarbeid mellom nasjonens fremste forskere på området. Rapporten sammenfatter det meste av nåværende kunnskap om havnivået i Norge, sier Per Erik Opseth, direktør i geodesidivisjonen i Kartverket.

Resultater for norskekysten

Hvordan havet kan komme til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stormflo, er hovedmomentene i rapporten.

Resultatene er basert på oppdaterte data fra klimapanelet i FN sin femte hovedrapport, og er nedskalert til å gjelde for norske kystområder.

I tillegg til nye framskrivninger (fremtidige beregninger) for havnivåendringer fram mot år 2100, inneholder rapporten nye tall for fremtidige ekstremverdier for nesten alle kystkommunene i landet.

Tall for ulike scenarioer kommer på Se havnivå

Rapporten inneholder de offisielle tallene for kommunene, men disseble også gjort tilgjengelig på Se havnivå 22. september. Her finner du tallene presentert i en figur som viser framskrivninger for framtidig havnivå for årene fram til 2100 sammenlignet med perioden 1996-2005.

Hvordan havnivåendringen blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover. Ulike utslippsscenarioer for klimagasser beskrives i den femte hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Disse er vurdert i rapporten og vil bli vist på Se havnivå.

Sikrere resultater enn tidligere

Sammenliknet med havnivårapporten fra 2009, som baserte seg på globale framskrivninger, gir de regionale modellresultatene som brukes i denne rapporten et mer fysisk korrekt grunnlag for de regionale estimatene.

Det, så vel som bedre forståelse og bredere og nyere datagrunnlag, gir betydelig sikrere resultater.