Siste oppdatering

Systematisk gjennomsyn av standarder

Sommeren 2020 ble det gjennomført et systematisk gjennomsyn av standarder under Standardiseringskomiteen for geomatikk (SKG). Dette var første gangen en slik prosess ble gjennomført for Kartverkets standardportefølje.

Vil du bidra?

Ønsker du å delta i et eller flere standardiseringsprosjekter? Send en e-post til:

standardiseringssekretariatet@kartverket.no

Systematisk gjennomsyn gjentas årlig og omfatter standarder som er fem år eller eldre. Formålet med et systematisk gjennomsyn er å ha en oppdatert standardportefølje som tilsvarer behovene i geomatikkbransjen. Dette medfører blant annet å eventuelt sile ut enkelte standarder som ikke lenger er relevante eller initiere revisjoner der en oppdatering av innholdet anses som nødvendig.

Standardiseringskomitéen for geomatikk ledes av Standardiseringssekretariatet i Kartverket.

Flertrinnsprosess

Som første trinn i prosessen ble det gjennomført en votering i geomatikkbransjen. Partene i bransjen var invitert til å votere om hva som skulle skje med standarder som var på gjennomsyn. Voteringsalternativene er bekrefte, revidere og trekke tilbake. Der partene mente det ikke var mulig å ta stilling til en standard – for eksempel hvis standarden ikke var av interesse for vedkommende – var det mulig å avstå fra voteringen. De samlede voteringsresultatene dannet beslutningsgrunnlaget til SKG, uten å være bindende.

Andre trinn i prosessen var et ekstraordinært møte i SKG hvor formålet var å oppnå konsensus blant komitémedlemmene når det gjelder å bekrefte, revidere eller trekke tilbake standardene.

Komitéen ble enige om at 39 standarder skulle trekkes tilbake, fem standarder bekreftes og 16 standarder ønskes revidert. En detaljert oversikt over standardene som var gjenstand av systematisk gjennomsyn i 2020 samt beslutninger i SKG er tilgjengelig i dette dokumentet.

Mange standarder tilbaketrukket

At 39 standarder nå får status tilbaketrukket kan virke veldig dramatisk. Dette bør imidlertid oppfattes som en ren formalisering av de facto-statusen som har vært gjeldende for mange av standardene i flere år. Det vil si at utdatert innhold i dokumentene nå synliggjøres ved å «stemple» standarddokumentene med en tilsvarende status. I de tilfellene standarden har kobling til en UML-modell i SOSI-modellregister, vil tilhørende modell få samme status som standarden.

I praksis betyr dette at dokumentene (og UML-modellene) fortsatt vil være tilgjengelige, men ikke lenger er anbefalt brukt i nye standardiseringsprosjekt, eller som utgangspunkt for nye produktspesifikasjoner eller andre implementasjoner. Skulle noen absolutt ønske å basere seg på en tilbaketrukket standard, er dette mulig, men man må da være klar over at deler av innholdet kan være mangelfulle eller inneholder feil.
Utover det vil standarder som er merket tilbaketrukket ikke være gjenstand av framtidige gjennomsynsprosesser eller annet vedlikehold.

Der SKG besluttet at standarder skal revideres, vil standardiseringssekretariatet jobbe med å finne prosjektledere i bransjen. Sammen med dem vil prosjektets omfanget og tidsplan for prosjektet beskrives og en åpen invitasjon til deltakelse sendes ut etter at SKG godkjenner revisjonsprosjektet.

Noen standarder av eldre dato ble bekreftet under systematisk gjennomsynsprosessen. Det betyr at bransjen ser nytten i standarden uten at det er behov for endringer.

Synlige resultater og flere runder i årene som kommer

Resultatene fra 2020-gjennomgangen er allerede implementert i stor grad i form av endrede dokumenter publisert på Kartverkets websider. Et revisjonsprosjekt som omfatter flere geodesistandarder pågår for tiden, mens flere revisjonsprosjekter står i startgropa og vil bli lansert i løpet av 2021. Prosessen vil gjentas årlig i den grad det foreligger standarder som kommer over fem-års grensen.

Les mer om:

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Del