Siste oppdatering

Webinar om digitalisering av plan, byggesak og geodataområdet

Over 120 deltok på webinar i Trøndelag for å høre siste nytt om digitalisering av plan, byggesak og geodata. Hovedinntrykket fra webinaret er at samfunnet, inkludert kommunene, har positive gevinster av dette arbeidet.

Samarbeidsavtale om digitaliseringsstrategi

Geografisk informasjon er en av nøklene til utvikling av bedre digitale tjenester i kommunene. Kartverket og Kommunesektorens organisasjon (KS) inngikk derfor i fjor høst en samarbeidsavtale med et felles mål om å realisere regjeringen og KS’ vedtatte digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og den nasjonale geodatastrategien «Alt skjer et sted».

Et av målene med samarbeidsavtalen er utvikling av regionale strukturer for samarbeid om å utnytte fylkeskartkontorene og KS´ regionale digitaliseringsnettverk. Som en oppfølging av dette arrangerte KS, DigiTrøndelag og Kartverket i Trøndelag et webinar 24. mars. Hovedmålgruppen var kommunene i Trøndelag, og 36 kommuner deltok. Det var også deltakelse fra flere regionale trønderske etater og noen gjester fra øvrige deler av landet.

Tredelt webinar

Webinaret var tredelt med følgende innhold:

  • Pågående nasjonalt arbeid
    • I denne bolken fortalte KS om sitt arbeid med digitalisering innen plan, byggesak og geodata, DiBK orienterte om status for fellestjenester BYGG, KDD orienterte om standardiseringsarbeid innen planområdet og Kartverket fortalte om utvikling av matrikkelen.
  • Erfaringer fra kommuner
    • Stjørdal kommune fortalte om erfaringer med samarbeid i Værnesregionen om bruk av innovativ anskaffelse, og Orkland og Heim kommune orienterte om sine erfaringer ved bruk av eByggesak.
  • Bistand fra KS til kommunene i digitaliseringsarbeidet
    • KS orienterte om bistand nasjonalt og bistand i Trøndelag gjennom det regionale digitaliseringsnettverket DigiTrøndelag

Hovedinntrykket fra webinaret er at det er en positiv utvikling i digitaliseringsarbeidet og at samfunnet, inkludert kommunene, har positive gevinster av dette arbeidet.

Relatert informasjon

Del