Siste oppdatering

Ønsker å medvirke til at målene i nasjonal geodatastrategi nås

Geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», setter retning for utvikling av den nasjonale geografiske infrastrukturen. Fylkesgeodatautvalget i Trøndelag har startet et arbeid med å vurdere hvilke tiltak i strategiens handlingsplan som er mest relevant for regionale og lokale parter.

Faksimile av forsiden til Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 (Colourbox/ KMD

ALT SKJER ET STED: Faksimile (kopi) av illustrasjonen på forsiden til «Nasjonal geodatastrategi fram mot 2025» (Foto: Colourbox/ KMD).

Fylkesgeodatautvalget (FGU-TRL) er hovedutvalg for samordning og videre utvikling av Geovekst og Norge digitalt i fylket. Utvalget skal:

  • bidra til økt bruk av geodata i forvaltningen
  • vise den samfunnsmessige betydningen av samarbeidene Norge digitalt og Geovekst
  • gi råd og anbefalinger til deltakende parter
  • behandle og godkjenne Fylkesgeodataplanen

Samhandling mellom nasjonale, regionale og lokale aktiviteter

Fylkesgeodatautvalget har startet et arbeid med å videreutvikle samarbeidet. Ved siste revisjon av Geodataplan for Trøndelag besluttet utvalget at et av fokusområdene fremover er å sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi. Dette skal gjøres gjennom å holde oss orientert om aktiviteter i geodatastrategien, samt bidra med innspill til nasjonale satsinger.

Hovedfokus på neste møte i FGU-TRL er:

  • å bli bedre kjent med tiltakene i geodatastrategiens handlingsplan
  • velge ut hvilke tiltak som er mest relevant for regionale og lokale parter i Trøndelag, og deretter
  • vurdere mulige tiltak til oppfølging i fylket

Webinar om digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Det er mange pågående aktiviteter innen digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Et av tiltakene i geodataplanen er å være orientert om og kunne ta i bruk av ny teknologi.

For å holde trønderne orientert, ble det i januar gjennomført et to timers webinar om dette temaet. Dette ble gjennomført som et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet, KS, Kartverket og Norge digitalt i Trøndelag.

I overkant av 150 deltakere fikk høre om digitalisering i byggesaksbehandlingen, ny versjon av produktspesifikasjon av eByggesak/ ePlansak og Fiks. I tillegg ble status for arbeidet med SOSI-Plan 5.0, nye kilder til oppdatering av bygningsinformasjon og siste nytt om utvikling av matrikkelen gjennomgått.

Fokusområdene i Geodataplanen for Trøndelag 2021-2024 ble også presentert på webinaret.

Vedlikeholdsårsmøtene 2021

En viktig møteplass for samarbeidspartene i Trøndelag er vedlikeholdsårsmøtene (FDV-årsmøtene). Tidligere år har dette vært regionale møter, men pga. koronapandemien blir det gjort en endring i år. Det legges opp til et felles totimers digitalt årsmøte 16. mars.

I etterkant av årsmøtet blir det gjennomført flere webinar med utvalgte fagtema. En plan for dette er under utarbeidelse.

 

Del