Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Siste finpuss på Fylkesgeodataplanen for Trøndelag

Det var stort engasjement og gode innspill fra medlemmene i Basis- og Plan- og temadatautvalgene på møtene i september. Fylkesgeodataplanen for Trøndelag skal sluttbehandles i oktober.

Medlemmene i Basis- og Plan- og temadatautvalgene fikk på sine høstmøter diskutere hvordan arbeidet med geodata best bør løses i 2021 og fram til 2024. Det har vært stor aktivitet innenfor begge utvalgene sine arbeidsfelt i 2020, og mange av oppgavene og målsetningene vil fortsette inn i denne neste planperioden.

Fokus i Basisdatautvalget for Trøndelag

Hovedmålsettingen med møtet var revisjon av fylkesgeodataplanen, og med spesielt fokus på basisdata (FKB, ortofoto, høydemodell og matrikkel). I tillegg arbeides det med å se på muligheten for å gjennomføre et skråfotoprosjekt i 3 kommuner med fotografering i 2021.

Referat fra møtet 24.september finner du nederst på websiden til Basisdatautvalget:

Fokus i Plan- og temadatautvalget for Trøndelag

Tilgang til og bruk av geodata er fortsatt ett av hovedfokusområdene for Plan- og temadatautvalget. Utvalget vil følge med interesse arbeidet i Basisdatautvalget om mulig gjennomføring av skråfotoprosjekt for kystområdene. Det vil også jobbes med og for at lokale data kan bidra til kvalitetsheving av nasjonale datasett på lista over det offentlige kartgrunnlaget (DOK-lista).

Referat fra møtet 24.september finner du nederst på websiden til Plan- og temadatautvalget:

Sluttbehandling av Fylkesgeodataplanen

Det er Fylkesgeodatautvalget som vil behandle revidert Geodataplan. Sekretariatet har nå oppgaven med å bearbeide utkastet med innspillene fra arbeidsutvalgene. Fylkesgeodatautvalget møtes 21. oktober for sin sluttbehandling av planen.

Del