Siste oppdatering

Fagdag Samferdsel i Namdalen

Kartverket Trøndelag avholdt fagdag samferdsel 28. 10. ved Kuben kulturhus i Grong. Invitasjonen ble sendt til åtte namdalskommuner. Det var totalt 11 deltakere, som med sitt engasjement gjorde at dette ble en innholdsrik fagdag.

FKB-Vegtema forvaltes i 3 datasett og kan være utfordrende å holde ajour.

Det var derfor fokus på hvordan datasettene henger sammen, hva som bør vektlegges i kommunalt ajourhold av vegtema og hvordan arbeidet kan gjøres.

Vi var innom følgende tema:

 • Gjennomgang av FKB-Vegtema
 • Kommunalt ajourhold; presentasjon av diverse caser og gruppearbeid med felles drøfting
  • Ny veg (gang-sykkelveg) i boligområde
  • Omlegging av veg
  • Ny landbruksveg
  • Registrering av eksisterende trasé
  • Ny privat veg
  • Adressering, eksisterende vegnett
  • Omklassifisering av traktorveg til bilveg
  • Overlappende geometri FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti
  • Restriksjoner
  • Registrering av traséer for gående og syklende; Nettverksbygging

Det var stort engasjementet og gode diskusjonene underveis.

Gruppearbeid; To bord med 3 personersom sitter, og en som står GRUPPEARBEID: Stort engasjement i gruppene (Foto: Brit Ingunn Wennberg, Kartverket Trøndelag)

Del