Siste oppdatering

Aktive kommunegrupper på tverrfaglig DOK-verksted

Det tverrfaglige verkstedet om stedfestet kunnskap i Trøndelag ble i år gjennomført som et digitalt todelt verksted. Målsetningen med verkstedet var å bidra til økt kunnskapen om og bruk av vårt stedfestede kunnskapsgrunnlag, det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

DOK er et av fokusområdene i Geodataplanen for Trøndelag, som blant annet skal følges opp med kompetansemålet om å gjennomføre regionale verksted for å bistå plan- og DOK-arbeidet i kommunene.

Først en teoretisk del med faglig påfyll om stedfestet kunnskap og om det offentlig kartgrunnlaget spesielt.

Etter teoridelen kunne kommunene velge å være med et valgfritt tilbud om gruppeverksted for å se på hvordan teorien skal settes ut i praksis i egen kommune.

Tema på verkstedene er det kommunene selv som har meldt inn i møte med Kartverket Trøndelag.

Problemstillinger for gruppearbeid

Etter gruppeverkstedene i kommunene møttes deltakerne digitalt for å dele erfaringer

 • Er tilgangen til DOK bra nok? Hvis ikke; Hva savner vi?
 • Trenger vi egne klienter i tillegg til for eksempel GISLINK?
 • Hva skal vi ta med i DOK 2021; Kan vi «slanke» listen?
 • Hvordan bruker vi DOK i kommuneplanarbeidet:
  • Hensynssoner i kartet
  • I forarbeid med formålene
  • Henvisning i bestemmelser
  • Støttetema i illustrasjonskart
 • Hvordan sørger vi for at ny informasjon blir en del av DOK

Gruppeverksted

Etter å ha sittet og lyttet til presentasjonene i teoridelen, samlet kommunene seg til gruppeverkstedet. Kommunene ble oppfordret til å sitte fysisk samlet hvis korona-situasjonen ga rom for det, og det virket som de fleste hadde mulighet til det.

Kommunene ble oppfordret til å stille med flere folk for å kunne dekke over flere fagfelt, som plan, byggesak, deling, landbruk og/ eller kart/ GIS/ oppmåling. Det offentlige kartgrunnlaget skal brukes i all saksbehandling etter plan- og bygningsloven og mange fagfelt blir dermed berørt.

Kommunene ble også oppfordret til å gjøre et forarbeid før de møttes til gruppearbeid:

 • Hvordan bruker vi stedfestet kunnskap i vår saksbehandling?
 • Hva sjekker jeg, og hvor finner jeg informasjonen jeg trenger?
 • Sammenligne det som står om kunnskapsgrunnlag i egne sjekk- og kontrollister med lista over DOK-data (geonorge.no/DOK, velg din kommune)
 • Hvordan snakker vi om og bruker kunnskapsgrunnlaget (DOK):
  • når vi internt forbereder oss til eksterne møter
  • i oppstartsmøte med private planleggere
  • i forhåndskonferanse med forslagsstillere
  • når vi veileder om fradeling
  • eller andre situasjoner?
 • Hvordan skriver vi om kunnskapsgrunnlaget (DOK) i referatene?
 • Har vi dette med i malene våre?
 • Hvordan ønsker jeg tilgang til stedfestet kunnskap i min daglige saksbehandling?

Kontaktpersonen for DOK i kommunen fikk en egen oppgave med å innlede til gruppeverkstedet ut fra disse punktene:

 • Fortell om hvordan vi i kommunen fram til nå har løst arbeidet med det offentlige kartgrunnlaget (DOK); både prosessen for å velge og hvordan datasettene er tilgjengelig i egne løsninger.
 • Se på og vurder egne valg og muligheter i lys av det som ble presentert i teoridelen

Avslutning

Etter de kommunevise gruppearbeidene var det en felles avslutningen, og dette er noe av det gruppene delte med hverandre:

 • Det er lurt å samle fagfolk på tvers en gang i året for å snakke om bruken av geodata
 • Bruke oppstartsmøter for å snakke om og henvise til DOK
 • Det er mange datasett og det er lett «å gå seg vill», men det er noen datasett som er mer egnet til «hverdagsbruk» og som brukes oftere. Merknadsfeltet og kommunens avkryssing av egnethet i geonorge.no bør brukes
 • Det er krevende å vurdere om eksisterende kunnskapsgrunnlaget er «godt nok»
 • Viktig å være bevisst på muligheten for å kreve mer kartlegging og innlevering av data gjennom enkeltsaker
 • Lokale data kan både være dynamiske og kreve oppdatering, eller statiske som f.eks. temakart til kommuneplanens arealdel
 • Den regional kartportal GisLink er en god visningstjeneste for kunnskapsgrunnlaget

Ikke alle kommunene som lyttet til teoridelen hadde anledning til gjennomføre gruppeverkstedet denne gangen, men flere ønsket å ta med seg opplegget og gjøre det ved en seinere anledning.

Kartverket Trøndelag vil følge opp og bistå kommunene framover slik at flest mulig får valgt sitt DOK, men viktigst er at kunnskapsgrunnlaget blir forstått og brukt!

Del